หน่วยสมรรถนะ

สร้างระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-4-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้างระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 2511 นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysts) 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Technicians) 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering Technicians)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

044101 ศึกษาข้อมูลเพื่อการติดตั้งระบบอัตโนมัติ

1.1 อธิบายขั่นตอนในการรวบรวมข้อมูลและสำรวจระบบสาธารณูปโภค
1.2 อธิบายแบบของระบบสาธารณูปโภค
1.3 อธิบายแบบของระบบสารสนเทศ
1.4 อธิบายการเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ในโรงงาน
1.5 อธิบายมาตรฐานและข้อกำหนดในการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค

044102 เตรียมการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติ

2.1 อธิบายรายการของระบบสาธารณูปโภคที่ต้องปรับปรุงจากข้อกำหนดของระบบอัตโนมัติ
2.2 อธิบายวิธีการคำนวณระบบสาธารณูปโภค
2.3 อธิบายข้อกำหนดในการเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติกับระบบสารสนเทศ
2.4 อธิบายขั้นตอนและเอกสารในการขอติดตั้งระบบสาธารณูปโภค

044103 จัดทำแผนการติดตั้งระบบอัตโนมัติ

3.1 อธิบายขั้นตอนของการเข้าติดตั้งระบบอัตโนมัติ
3.2 จัดทำเอกสารแผนงานการติดตั้ง
3.3 ระบุความเสี่ยงและแนวทางรองรับในการติดตั้ง

044104 จัดทำแผนการทดสอบและส่งมอบระบบอัตโนมัติ

4.1 อธิบายขั้นตอนของการทดสอบและส่งมอบระบบอัตโนมัติ
4.2 อธิบายขั้นตอนของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
4.3 จัดทำเอกสารแผนงานการทดสอบและส่งมอบงาน
4.4 ระบุความเสี่ยงและแนวทางรองรับในการทดสอบและส่งมอบงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  · ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะในการอ่านแบบของระบบอัตโนมัติ
   · ทักษะในการอ่านแบบของระบบสาธารณูปโภค
   · ทักษะในการอ่านแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคของอุตสาหกรรม
   · ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
   · ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · หนังสือรับรองการทำงาน หรือ
   · ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ
   · แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายไฟฟ้าพื้นฐาน ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
   · ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะหระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA) , QC 7 Tools Basic , ISO 9001 , ISO 14001 เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   · ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   · ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ uวิธีการประเมิน
   · การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง
   · การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น
   · ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing
   · IPA Embedded System development Process Reference (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)
  การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่
   · การกำหนดแนวคิดของระบบ
   · การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
   · การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
   · การสร้างระบบ
   · การทดสอบระบบ
   · การส่งมอบระบบ 2) สถานที่ทำงาน (Work Site)
  N/A
  3) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
  N/A 4) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents)
  เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: · การสอบข้อเขียน · การตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนาส่วนซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลการผลิต