หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโปรโตคอลตามข้อกำหนดของโรงงาน

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-4-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโปรโตคอลตามข้อกำหนดของโรงงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Technicians) 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering Technicians)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

042201 เข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล

1.1 อธิบายเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
1.2 อธิบายเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในอุตสาหกรรม
1.3 อธิบายมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

042202 พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสื่อสารข้อมูล

2.1 อธิบายหลักการทำงานของโปรโตคอลจากแผนภาพของซอฟต์แวร์
2.2 อธิบายโครงสร้างของอุปกรณ์จากแผนภาพของโครงข่าย
2.3 เขียนแบบของซอฟต์แวร์เพื่อสื่อสารข้อมูลตามการร้องขอจากเซิร์ฟเวอร์
2.4 เขียนแบบของซอฟต์แวร์เพื่อสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์

042203 ออกแบบการทดสอบโปรโตคอล

3.1 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการทดสอบได้
3.2 กำหนดขั้นตอนในการทดสอบ
3.3 เลือกอินพุตและคาดการณ์ผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับเป้าหมายของการทดสอบ

042204 จัดทำเอกสารการทดสอบ

4.1 อธิบายรายการของเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับเอกสารการทดสอบตามระบบคุณภาพ
4.2 จัดทำเอกสารการทดสอบ
4.3 ระบุความเข้ากันได้ของเอกสารการทดสอบตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  · ทักษะในการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้า
   · ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของระบบอัตโนมัติ
   · ทักษะในการอ่านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
   · ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของซอฟต์แวร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้เทคโนโลยีหน่วยประมวลผล เซ็นเซอร์ ตัวกระทำ และการสื่อสารข้อมูล
   · ความรู้หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
   · ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · หนังสือรับรองการทำงาน หรือ
   · ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ
   · แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
   · ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Mobile Communication Data Transmission System เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   · ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   · ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ uวิธีการประเมิน
   · การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง
   · การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น
   · IEEE 1016: Software Design Specification
   · ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing
   · IPA Embedded System development Process Reference (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures) การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่
   · การกำหนดแนวคิดของระบบ
   · การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
   · การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
   · การสร้างระบบ
   · การทดสอบระบบ
   · การส่งมอบระบบ 2) สถานที่ทำงาน (Work Site)
  N/A
  3) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
  เครื่องมือสำหรับประกอบและทดสอบฮาร์ดแวร์ของส่วนควบคุม เช่น
   · เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ
   · คีมช่าง - ไขควง ประแจ
   · อุปกรณ์บัดกรี – สว่านไฟฟ้า
   · เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป
   เครื่องมือสำหรับพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ของส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติ เช่น
   · ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC หรือ
   · ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมสำหรับระบบ SCADA หรือ
   · โปรแกรม LabVIEW 4) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents) เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: · การสอบข้อเขียน · การสาธิตการปฏิบัติงาน · การตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนาส่วนซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลการผลิต