หน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-4-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 2152 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3118 ช่างเขียนแบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและเขียนแบบร่างผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

021201 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

1.1 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะด้วยมือ
1.2 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

021202 ตรวจแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

2.1 ตรวจความถูกต้องของแบบ
2.2 ตรวจวิธีการประกอบชิ้นงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ทักษะการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ทักษะการใช้เครื่องมือเขียนแบบ (ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ความรู้หลักการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2 มิติ
   · ความรู้หลักการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 3 มิติ
   · ความรู้หลักการประกอบชิ้นงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะเขียนแบบร่างด้วยมือ
   · ทักษะเขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบ 2 มิติ
   · ทักษะเขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบ 3 มิติ (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้หลักการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
   · ความรู้หลักการประกอบชิ้นงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
   · มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหารความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เป็นต้น
   · มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงาน
   · มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง uวิธีการประเมิน
   · พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   · พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
   · ร่างแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะด้วยมือ
   · เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบ 2 มิติ
   · เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบ 3 มิติ
   · ตรวจความถูกต้องของแบบ
   · ตรวจวิธีการประกอบชิ้นงาน (ข) สภาวะในการทำงาน
   · คำนึงถึงมาตรฐาน IEC
   · คำนึงถึงมาตรฐาน IEEE 802
   · คำนึงถึงหลักการเขียนแบบที่ถูกต้อง
(ค) คำแนะนำ
   · ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
   · ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
   · ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน · ข้อสอบข้อเขียน · การสัมภาษณ์ · แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ