หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-3-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Technicians) 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering Technicians)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

044301 ทดสอบระบบสาธารณูปโภค

1.1 อธิบายรายการตรวจสอบจากแผนการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค
1.2 อธิบายรายการของเครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบ
1.3 ทดสอบระบบสาธารณูปโภค

044302 ทดสอบระบบไฟฟ้า

2.1 อธิบายรายการตรวจสอบจากแผนการติดตั้งระบบไฟฟ้า
2.2 อธิบายรายการของเครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบ
2.3 ทดสอบระบบไฟฟ้ากำลัง
2.4 ทดสอบระบบไฟฟ้าควบคุม

044303 ทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ

3.1 อธิบายรายการตรวจสอบจากแผนการติดตั้งระบบอัตโนมัติ
3.2 อธิบายรายการของเครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับใช้ตรวจสอบ
3.3 ทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์
3.4 ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.5 ทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ

044304 สาธิตการทำงานของระบบอัตโนมัติ

4.1 อธิบายลำดับการใช้งานระบบอัตโนมัติ
4.2 อธิบายขั้นตอนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  · ทักษะในการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้า
   · ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะในการอ่านแบบของระบบอัตโนมัติ
   · ทักษะในการอ่านแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
   · ทักษะในการอ่านแบบระบบสาธารณูปโภค (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   · ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   · ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · หนังสือรับรองการทำงาน หรือ
   · ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ
   · แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหมกับการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกสและระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
   · ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA) , QC 7 Tools Basic , ISO 9001 , ISO 14001 เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   · ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   · ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ uวิธีการประเมิน
   · การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง
   · การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น
   · ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing
   · IPA Embedded System development Process Reference (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)
  การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่
   · การกำหนดแนวคิดของระบบ
   · การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
   · การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
   · การสร้างระบบ
   · การทดสอบระบบ
   · การส่งมอบระบบ 2) สถานที่ทำงาน (Work Site)
  N/A
  3) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
  เครื่องมือสำหรับทดสอบฮาร์ดแวร์ของส่วนควบคุม เช่น
   · เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป
   เครื่องมือสำหรับทดสอบซอฟต์แวร์ของส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติ เช่น
   · ซอฟต์แวร์สำหรับทดสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   · ซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล 4) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents) เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: · การสอบข้อเขียน · การสัมภาษณ์ · การตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน