หน่วยสมรรถนะ

ประกอบและทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-3-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกอบและทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 2514 โปรแกรมเมอร์ (Application Programmers) 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Technicians) 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering Technicians)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

041201 เข้าใจความหมายของแบบที่ใชในระบบอัตโนมัติ

1.1 ระบุประเภทของแบบที่อธิบายการทำงานของระบบอัตโนมัติ
1.2 อธิบายหน้าที่การทำงานของส่วนต่างๆในแบบของระบบอัตโนมัติ
1.3 อธิบายโครงสร้างและหน้าที่จากแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
1.4 อธิบายโครงสร้างและหน้าที่จากแผนภาพของซอฟต์แวร์

041202 ออกแบบการทำงานของซอฟต์แวร์ในระบบอัตโนมัติ

2.1 เขียนแบบของซอฟต์แวร์ให้อ่านค่าจากเซ็นเซอร์และหน่วยรับคำสั่ง/ข้อมูล
2.2 เขียนแบบของซอฟต์แวร์ให้สร้างสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
2.3 เขียนแบบของซอฟต์แวร์ให้ประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ
2.4 เขียนแบบของซอฟต์แวร์ให้บันทึกข้อมูลและสถานะ
2.5 เขียนแบบของซอฟต์แวร์ให้ทำงานตามเหตุการณ์ทางกายภาพ
2.6 เขียนแบบของซอฟต์แวร์ให้ทำงานตามคาบเวลา

041203 ประกอบอุปกรณ์ในส่วนควบคุม

3.1 อธิบายรายการของอุปกรณ์และขั้นตอนในการติดตั้งจากแบบ
3.2 เลือกและใชเครื่องมือชางในการติดตั้งอุปกรณไฟฟาควบคุม
3.3 จัดวางอุปกรณ์และสายไฟ/สายสัญญาณตามข้อกำหนดของความปลอดภัยและการบำรุงรักษา
3.4 ติดตั้งอุปกรณไฟฟาควบคุมและทำสัญลักษณของอุปกรณและสายไฟ/สายสัญญาณ

041204 ออกแบบการทดสอบส่วนควบคุม

4.1 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการทดสอบ
4.2 กำหนดขั้นตอนในการทดสอบ
4.3 เลือกอินพุตและคาดการณ์ผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายของการทดสอบ

041205 จัดทำเอกสารการทดสอบ

5.1 อธิบายรายการของเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับเอกสารการทดสอบตามระบบคุณภาพ
5.2 จัดทำเอกสารการทดสอบ
5.3 ระบุความเข้ากันได้ของเอกสารการทดสอบตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  · ทักษะในการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้า
   · ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของระบบอัตโนมัติ
   · ทักษะในการอ่านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
   · ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของซอฟต์แวร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้เทคโนโลยีหน่วยประมวลผล เซ็นเซอร์ ตัวกระทำ และการสื่อสารข้อมูล
   · ความรู้หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
   · ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · หนังสือรับรองการทำงาน หรือ
   · ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ
   · แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
   · ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Mobile Communication Data Transmission System เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   · ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   · ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ uวิธีการประเมิน
   · การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง
   · การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น
   · IEEE 1016: Software Design Specification
   · ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing
   · IPA Embedded System development Process Reference (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)
   การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่
   · การกำหนดแนวคิดของระบบ
   · การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
   · การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
   · การสร้างระบบ
   · การทดสอบระบบ
   · การส่งมอบระบบ 1) สถานที่ทำงาน (work site)
  N/A
  2) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
  เครื่องมือสำหรับประกอบและทดสอบฮาร์ดแวร์ของส่วนควบคุม เช่น
   · เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ
   · คีมช่าง - ไขควง ประแจ
   · อุปกรณ์บัดกรี - สว่านไฟฟ้า
   · เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป
   เครื่องมือสำหรับพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ของส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติ เช่น
   · ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC หรือ
   · ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมสำหรับระบบ SCADA หรือ
   · โปรแกรม LabVIEW 4) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents) เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: · การสอบข้อเขียน · การสัมภาษณ์ · การสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน