หน่วยสมรรถนะ

อธิบายวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-3-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  อธิบายวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

032101 อธิบายวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

1.1 อธิบายวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
1.2 ให้ข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
1.3 อธิบายเงื่อนไขการรับประกัน

032102 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

2.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรระวังผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
2.2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำเตือนในการใช้งานผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ทักษะการสรุปความ
   · ทักษะการอ่านจับใจความ (ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
   · ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์
   · ความรู้การติดตั้งซอฟต์แวร์ (ถ้ามี)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะการอธิบายความ
   · ทักษะการตอบคำถาม (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้ข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
   · มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ เทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรมใหมกับการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) การทดสอบสายรับสงขอมูลในระบบคอมพิวเตอร Network และ Mobile Communication เป็นต้น
   · มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร u​(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงาน
   · มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง uวิธีการประเมิน
   · พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   · พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
   · อธิบายวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ให้ข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · เงื่อนไขการรับประกัน
   · ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรระวังผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำเตือนในการใช้งานผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (ข) สถานที่ทำงาน
   · ภายในโรงงาน อาคาร อาคารพาณิชย์ หรือที่พักอาศัย
(ค) สภาวะในการทำงาน
   · ใช้ภาษา คำพูดที่สุภาพเหมาะสม
   · ใช้ภาษากายได้อย่างเหมาะสม และสุภาพ
   · แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพ หรือยูนิฟอร์ม
(ง) ข้อมูลและเอกสาร
   · คู่มือการติดตั้ง
   · ข้อกำหนดความปลอดภัย
   · มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (จ) คำแนะนำ
   · ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ฉ) คำอธิบายรายละเอียด
   · รู้ข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือ
   · ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน · ข้อสอบข้อเขียน · การสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เชื่อมต่อเครือข่าย
แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ