หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EET-EHC-3-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถสำรวจพื้นที่ ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและทดสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเบื้องต้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

031101 สำรวจพื้นที่ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

1.1 ตรวจสอบขนาดและความมั่นคงของพื้นที่ติดตั้ง
1.2 สำรวจแนวการเดินสายไฟ

031102 ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและทดสอบการใช้งานเบื้องต้นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

2.1 เลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งเหมาะสมกับประเภทของงาน
2.2 ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามคู่มือของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  
(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ทักษะการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น
   · ทักษะการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
   · ความรู้การติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
   · ความรู้การต่อสายดิน
   · ความรู้เรื่องไฟฟ้าพื้นฐ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   · ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง (hardware) - การใช้สายวัด - การวัดระดับน้ำ - การใช้สว่าน - การใช้ไขควง และไขควงไฟฟ้า
   · ทักษะการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ข) ความต้องการด้านความรู้
   · ความรู้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
   · ความรู้ความรู้พื้นฐานช่างทั่วไป
   · ความรู้ความรู้เรื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า - ขนาดสายไฟ - ปลั๊กไฟ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   · มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
   · มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   · ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ เทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรมใหมกับการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) การทดสอบสายรับสงขอมูลในระบบคอมพิวเตอร Network และ Mobile Communication เป็นต้น
   · มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
   · ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   · วิธีการปฏิบัติงาน
   · มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง uวิธีการประเมิน
   · พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
   · พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
   · สำรวจสถานที่ติดตั้ง ขนาดพื้นที่ ความมั่นคงของพื้นที่ติดตั้ง และแนวการเดินสายไฟ
   · เลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งเหมาะสมกับประเภทของงาน
   · การติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามคู่มือของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
   · คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่ติดตั้ง
   · ตรวจสอบความถูกต้องของระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ข) สถานที่ทำงาน
   · ภายในและ/หรือภายนอกโรงงาน อาคาร อาคารพาณิชย์ หรือที่พักอาศัย
(ค) สภาวะในการทำงาน
   · กันเขตก่อสร้างในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน เพื่อความปลอดภัย
   · อุปกรณ์ที่เลือกใช้ต้องเหมาะสมกับสภาวะการทำงานภายนอกหรือภายในอาคาร
   · ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่กำลังปฏิบัติ
(ง) ข้อมูลและเอกสาร
   · คู่มือการติดตั้ง
   · ข้อกำหนดความปลอดภัย (จ) คำแนะนำ
   · ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ฉ) คำอธิบายรายละเอียด
   · ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มืออย่างเคร่งครัด
   · ใช้เครื่องมือช่างได้ถูกต้อง และปลอดภัย
   · ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: · ข้อสอบข้อเขียน · การสาธิตการปฏิบัติงาน โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า

  • สายงาน :
    สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เชื่อมต่อเครือข่าย