หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ASM-REE-3-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  · นักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ชั้น 3
  · นักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3
  · ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4
  · ผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5 , 6 และ 7

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้ในการปฏิบัติและประพฤติตนอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3,4,5,6,7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  · นักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ · นักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย
  · ผู้จัดการอาคาร
  · ผู้จัดการนิติบุคคล

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  · ไม่มี

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  · จรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
  · ข้อบังคับอาคารชุด
  · กฎระเบียบการอยู่อาศัยและการจราจร
  · มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A1011 จัดการบริหารความขัดแย้งตามหลักวิชาชีพ

1)ต้องรู้หลักวิชาชีพ
2)ต้องรู้จรรยาบรรณวิชาชีพ
3) สามารถเจรจากับมวลชนได้

A1012 ให้ความเห็นต่อเจ้าของร่วมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

1)ต้องวิเคราะห์ปัญหาได้
2)ต้องประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้องได้
3)ต้องประมวลความรู้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพได้
4)ต้องสามารถวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้

A1013 ปฏิบัติงานโดยใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

1) ต้องรู้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ต้องสามารถนำหลักจรรยาบรรณวิชาชีพมาประยุกต์ใช้กับกรณีต่างๆในการบริหารจัดการได้
3) ต้องรู้หลักวิชาชีพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  · ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  · ทักษะด้านการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ
  · ทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดให้เข้ากับสถานการณ์ จุดประสงค์และกับบุคคลที่แตกต่างกัน
  · ทักษะในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
  · ทักษะในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
  · ทักษะในการโน้มน้าวและการหาหลักฐานสนับสนุนในข้อเสนอแนะด้านจรรยาบรรณต่างๆ · ทักษะในการสืบค้นความจริง และวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆด้วยความเป็นกลางและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ
  · ทักษะด้านจิตวิทยามวลชน เช่น การไกล่เกลี่ยการประนีประนอม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  · ความรู้เรื่องจรรณยาบรรณวิชาชีพ
  · ความรู้เรื่องศีลธรรมจรรยา
  · ความรู้เชิงจิตวิทยา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  · หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน
  · หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ
  · หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ
  · ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  · หลักฐานการสำเร็จการศึกษา
  · หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
   1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
   2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
   3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  วิธีการประเมิน
  · สอบข้อเขียน
  · สอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้ทดสอบต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารจัดการทรัพย์สินในความรับผิดชอบของตนเองโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติ
  · พ.ร.บ อาคารชุด
  · พ.ร.บ จัดสรร
  · จรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
  · ระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัย
  · มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
  · กฎหมายอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง
  2. ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  · ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม
  · ทรัพย์สินส่วนกลาง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  · ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  · ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้ 18.1 สำหรับนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ชั้น 3 และนักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3 · ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย · ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ 18.2 สำหรับผู้จัดการอาคาร ชั้น 4 · ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย · ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ 18.3 สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5 , 6 · ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย · ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 18.4 สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 7 · ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

  • สายงาน :
    สาขาที่อยู่อาศัย
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน