หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูกอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-5-041ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูกอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูกอ้อย ประกอบด้วยการสำรวจข้อมูลในการพัฒนางานหรือแก้ปัญหา จากนั้นนำมาวางแผนเพื่อทดลอง และทดลองประยุกต์ใช้นวัตกรรม
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูกอ้อย สามารถสำรวจสำรวจข้อมูล วางแผนดำเนินการทดลอง และทำการทดลองประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเพาะปลูกอ้อย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B611 สำรวจข้อมูลในการพัฒนางาน

1.1 ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางาน
1.2 รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

B612 กำหนดวิธีการพัฒนานวัตกรรม

2.3 ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
2.4 ระบุขั้นตอนการทดลอง

B613 ทดลองประยุกต์ใช้นวัตกรรม

3.1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง
3.2. ปฏิบัติการทดลอง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การค้นคว้าและจดบันทึกข้อมูล
  2. การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหา
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ในกระบวนการเพาะปลูกอ้อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบหรือพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตให้สูงขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นด้านปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ เครื่องจักร เครื่องมือเพื่อการผลิต ด้านกระบวนการผลิต เช่น เทคนิควิธีการปฏิบัติต่างๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  รายงานแสดงการค้นพบปัญหาที่นำไปสู่การพัฒนา การตรวจเอกสาร การกำหนดวัตถุประสงค์ และตั้งสมมติฐาน
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  รายงานหรือหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน การเป็นวิทยากรบรรยาย (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินสามารถใช้ผลงานการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการเพาะปลูกอ้อยมาประเมินได้ และผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินชั้น 3 และ 4 มาก่อนตามลำดับ
  (ซ) วิธีการประเมิน
  1. การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. พิจารณาหลักฐานจากผลงานเชิงประจักษ์
  3. พิจารณาเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานสรุปผลงาน การตีพิมพ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์หรือวารสารสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ การเผยแพร่ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ หรือการเป็นวิทยากรบรรยาย/สัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ
  N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การสำรวจข้อมูลในการพัฒนางาน คือการศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการพัฒนาหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข รวบรวมและจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อดำเนินการต่อไป
  2. การวางแผนดำเนินการทดลอง คือการนำข้อมูลจากการสำรวจที่ได้รวบรวมและจดบันทึกไว้ มาพิจารณาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหา จากนั้นจึงกำหนดรูปแบบการดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน
  3. การทดลองประยุกต์ใช้นวัตกรรม คือการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองหรือดำเนินการ เพื่อทดลองประยุกต์ใช้นวัตกรรมตามแผนปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ประเมินจากผลงานนวัตกรรมและรายงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูกอ้อย