หน่วยสมรรถนะ

พัฒนานวัตกรรมในการเพาะปลูกข้าว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-5-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนานวัตกรรมในการเพาะปลูกข้าว

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในการเพาะปลูกข้าว ประกอบด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำมาสรุปผลการทดลอง เพื่อนำเสนอนวัตกรรม
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนานวัตกรรมในการเพาะปลูกข้าว สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาสรุปผลการทดลองในการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ และนำเสนอนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่สิ่งที่ค้นพบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A621 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

1.1 เก็บและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1.2 ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล

A622 สรุปผลการทดลอง

2.1 แปลผลการทดลอง
2.2 จัดทำรายงานสรุป

A623 นำเสนอนวัตกรรม

3.1 นำเสนอด้วยรายงาน
3.2 นำเสนอด้วยการบรรยายสาธิตหรือแสดงผลงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่ได้จากผลการทดลอง
  2. การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล
  3. การแปลผลข้อมูล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  ค่าสถิติและการแปลผล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  รายงานแสดงข้อมูลจากการทดลองหรือดำเนินการที่รวบรวมและบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ มีการใช้ค่าสถิติในการสรุปและแปลผลการทดลองหรือดำเนินการ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  รายงานสรุปผลงาน หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน หรือการเป็นวิทยากรบรรยาย
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินสามารถใช้ผลงานการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการเพาะปลูกข้าวมาประเมินได้ และผู้ประเมินต้องผ่านการประเมินชั้น 3 และ 4 มาก่อนตามลำดับ
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. พิจารณาจากผลงานเชิงประจักษ์
  3. พิจารณาจากหลักฐานเจ้าของผลงานและการเผยแพร่ เช่น รายงานสรุปผลงาน หลักฐานการได้สิทธิบัตร หลักฐานการเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะ การเป็นวิทยากรบรรยาย/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล คือการเก็บและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
  2. การสรุปผลการทดลอง คือการแปลผลการทดลองที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปการทดลอง
  3. การนำเสนอนวัตกรรม คือการเขียนรายงานนำเสนอนวัตกรรมที่ค้นพบ และนำเสนอด้วยการบรรยาย สาธิต หรือแสดงผลงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  ประเมินจากผลงานและรายงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูกข้าว
พัฒนานวัตกรรมในการเพาะปลูกข้าว