หน่วยสมรรถนะ

จัดการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-4-072ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกำหนดตามกฎหมายในการจัดการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ขั้นตอนการขออนุญาต ขั้นตอนการตรวจสอบแปลง และชนิดเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตทำแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันตามกรมวิชาการเกษตร และต้องมีทักษะทางความคิด ตัดสินใจ และมีเทคนิคปฎิบัติงานการดำเนินการขออนุญาต การดำเนินงานการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจสอบแปลงเพาะกล้า การปฎิบัติการเตรียมและจัดการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันได้ถูกต้องตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 2) มาตรการควบคุมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน กรมวิชาการเกษตร 3) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน พ.ศ. 2557 4) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน พ.ศ. 2557

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P171 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวกับการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า

1.ระบุระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันตามกรมวิชาการเกษตร
2. ระบุขั้นตอนการขออนุญาตแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
3.ระบุขั้นตอนการตรวจสอบแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันจากกรมวิชาการเกษตร
4. ระบุชนิดเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

P172 ผลิตกล้าปาล์มน้ำมันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.ดำเนินการขออนุญาตแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้อง
2.ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันตามกรมวิชาการเกษตร
3. เตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจสอบแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันจากกรมวิชาการเกษตร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการจัดเตรียมเอกสาร 2) มีทักษะในการติดต่อราชการ 3) มีทักษะในการดำเนินการขออนุญาตแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน 4) มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล 5) มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้ในเรื่องระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ตามกรมวิชาการเกษตร 2) มีความรู้ในเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน 3) มีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ตามกรมวิชาการเกษตร 4) มีความรู้ในขั้นตอนการตรวจสอบแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันจากกรมวิชาการเกษตร 5) มีความรู้ในการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจสอบแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันจากกรมวิชาการเกษตร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ) 3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านพันธุ์พืช/พรบ. ที่เกี่ยวข้อง (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ 3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
   2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
   3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหรือระเบียบที่ใช้ในการขออนุญาตแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน 2) ขั้นตอนการขออนุญาตแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน มีดังนี้
   ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้ที่ทำแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า ต้องแจ้งรายละเอียดแปลงเพาะ ได้แก่ จำนวนพื้นที่ของแปลงเพาะชำที่ตั้งและแผนที่ของแปลงเพาะชำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นขอจดทะเบียนแปลงเพาะ ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ที่จะยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือทะเบียนพาณิชย์ โดยยื่นขอจดทะเบียนแปลงเพาะได้ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรศูนย์วิจัย และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต กรมวิชาการเกษตร หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่
   ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่คณะปรึกษา (Advisor) กรมวิชาการเกษตรจะไปตรวจสอบแปลงเพาะชำที่ยื่นขอจดทะเบียนแปลงเพาะชำปาล์มน้ำมัน โดยจะไปแนะนำการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
   ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบ (Inspector) กรมวิชาการเกษตรจะไปตรวจสอบแปลงเพาะชำที่คณะที่ปรึกษาไปให้คำแนะนำแล้ว โดยจะไปตรวจสอบควบคุมและแนะนำการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
   ขั้นตอนที่ 4 ผู้ยื่นจดทะเบียนแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าใดที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการกรมวิชาการเกษตรก็จะออกบัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า โดยบัตรประจำตัวดังกล่าวมีอายุได้ 1 ปี และต้องยื่นขอต่อทุกปี
   ขั้นตอนที่ 5 ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าแล้ว ต้องจัดทำป้ายแสดงว่าเป็นแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี และทะเบียนเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันและต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ข้อความบนป้าย “แปลงจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ได้รับการรับรองโดย กรมวิชาการเกษตร” ขนาดของป้ายต้องมีขนาด กว้าง x ยาว ไม่ต่ำกว่า 20 x 70 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษรต้องเห็นและอ่านได้ชัดเจน
   ขั้นตอนที่ 6 ผู้ที่ได้บัตรรับรองจากกรมวิชาการเกษตร นำบัตรรับรองมาแสดง เพื่อขอใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน หรือต้นกล้าปาล์มน้ำมัน (ตามแบบ พ.พ.1)
   ขั้นตอนที่ 7 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันหรือต้นกล้าปาล์มน้ำมัน จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง