หน่วยสมรรถนะ

ผลิตปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-078ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน โดยผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในค่ามาตรฐานความสมบูรณ์ของดินและใบปาล์มน้ำมัน ปริมาณการใช้ปุ๋ย และการปรับสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมตามค่าการวิเคราะห์ และในการผลิตปุ๋ยต้องมีความรู้ที่สามารถกำหนดคุณสมบัติภาชนะบรรจุปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันได้ และมีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เลือกแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสม และเลือกแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและใบ และบรรจุปุ๋ยลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P261 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความสมบูรณ์ของดินและใบปาล์มน้ำมัน

1.รู้ค่ามาตรฐานความสมบูรณ์ของดินและใบปาล์มน้ำมัน
2. รู้ปริมาณการใช้ปุ๋ย (ปริมาณธาตุอาหารของปีที่ผ่านมา)
3. ปรับสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมตามค่าการวิเคราะห์

P262 วิเคราะห์ธาตุอาหารตามความต้องการของปาล์มน้ำมัน

1.นำค่าการวิเคราะห์มาปรับสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของปาล์มน้ำมัน
2. เลือกแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสม
3. เลือกแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ

P263 ผลิตปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน

1. กำหนดคุณสมบัติภาชนะบรรจุปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันได้
2. ผลิตปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและใบ
3. บรรจุปุ๋ยลงในภาชนะบรรจุได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการวิเคราะห์ธาตุอาหารตามความต้องการของปาล์มน้ำมัน 2) มีทักษะในการปรับสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมตามค่าการวิเคราะห์ 3) มีทักษะในการผลิตปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน 4) มีทักษะในการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสม 5) มีทักษะในการเลือกแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ 6) มีทักษะในการบรรจุปุ๋ยลงในภาชนะบรรจุ (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความสมบูรณ์ของดินและใบปาล์มน้ำมัน 2) มีความรู้เกี่ยวกับปริมาณการใช้ปุ๋ย (ปริมาณธาตุอาหารของปีที่ผ่านมา) 3) มีความรู้ในการกำหนดคุณสมบัติภาชนะบรรจุปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน 4) มีความรู้ในการนำค่าการวิเคราะห์มาปรับสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของปาล์มน้ำมัน 5) มีความรู้ในการผลิตปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ)
  3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
   2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน
   3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
   2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
  3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) มาตรฐานความสมบูรณ์ของดิน เบื้องต้นมีดังนี้ สมบัติทางเคมี ระดับความเหมาะสมที่ใช้ในการประเมิน ต่ำกว่า ต่ำ ปานกลาง สูง pH <3.5 4.0 4.2 5.5 อินทรียวัตถุ (%) <0.8 1.2 1.5 2.5 Total N (%) <0.08 0.12 0.15 0.25 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (ppm) <8.0 15.0 20.0 25.0 ฟอสฟอรัสทั้งหมด (ppm) <120 200 250 400 โปแตสเซียม (ppm) <32.0 80.0 100.0 120.0 โปแตสเซียม (cmol/kg) <0.08 0.20 0.25 0.30 แมกนีเซียม (ppm) <20.0 50.0 75.0 100 แมกนีเซียม (cmol/kg) 0.80 0.20 0.25 0.30 ทองแดงที่เป็นประโยชน์ (ppm) <4.0 <5.0 5.0 <6.0 C.E.C (meq/100 กรัม) <6.0 12.0 15.0 18.0 2) มาตรฐานความสมบูรณ์ของใบ มีดังนี้ table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=602 style='width:451.5pt' tr td style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'/td /tr /table อายุ (ปี) ธาตุอาหาร ระดับไม่เพียงพอ ระดับเหมาะสม ระดับมากเกินพอ 3-6 ปี N (เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่า 2.50 2.50-2.90 มากกว่า 3.0 P (เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่า 0.15 0.16-0.20 มากกว่า 0.30 K (เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่า 1.00 1.10-1.30 มากกว่า 1.60 Mg (เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่า 0.20 0.30-0.45 มากกว่า 0.70 Cl (เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่า 0.25 0.50-0.70 มากกว่า 1.00 B (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) น้อยกว่า 12.0 12.0-20.0 มากกว่า 30.0 6 ปีขึ้นไป N (เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่า 2.4 2.50-2.80 มากกว่า 3.0 P (เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่า 0.15 0.17-0.20 มากกว่า 0.30 K (เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่า 0.80 0.90-1.10 มากกว่า 1.60 Mg (เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่า 0.20 0.25-0.40 มากกว่า 0.70 Cl (เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่า 0.25 0.43-0.60 มากกว่า 1.00 B (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) น้อยกว่า 10.0 10.0-15.0 มากกว่า 30.0 3) การบรรจุปุ๋ย มีขั้นตอนคือ เริ่มจากการนำปุ๋ยที่ผสมเสร็จแล้วบรรจุลงในภาชนะบรรจุที่ได้เตรียมไว้ ซึ่งวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุปุ๋ยชนิดเม็ด ชนิดเกร็ด ชนิดผง หรือปุ๋ยชนิดที่ไม่เป็นของเหลว กำหนดให้ใช้วัตถุที่สามารถป้องกันความชื้นได้ มีความหนาเหนียวแน่นแข็งแรงทนทานต่อการขนส่ง การปิดผนึกภาชนะบรรจุปุ๋ยให้ปิดผนึกด้วยเครื่องมือไฟฟ้า หรือเย็บด้วยเชือก หรือผูกมัดอย่างมั่นคง สามารถป้องกันความชื้นได้ และทนทานต่อการขนส่ง ไม่รั่วไหล ส่วนปุ๋ยชนิดน้ำ หรือปุ๋ยที่เป็นของเหลว ต้องบรรจุในภาชนะที่ทนต่อการกัดกร่อนของปุ๋ย ภาชนะบรรจุต้องมีความหนาแข็งแรง ทนต่อการขนส่ง ใช้ฝาปิดแน่นสนิทและมั่นคง ไม่รั่วไหล และขนาดบรรจุปุ๋ยเพื่อการค้า ให้ใช้ระบบเมตริกและเป็นเลขจำนวนเต็ม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมัน
ผลิตปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน