หน่วยสมรรถนะ

ติดตายางพันธุ์ดี

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-050ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตายางพันธุ์ดี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการติดตายางพันธุ์ดี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการคัดเลือกต้นตอยางที่มีลักษณะเหมาะสมเพื่อติดตา คัดเลือกกิ่งตายางพันธุ์ดีที่มีลักษณะเหมาะสม ติดตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธีทั้งในแปลงและในถุงเพาะชำ ตรวจสอบผลการติดตายางพันธุ์ดีในแปลงและในถุงเพาะชำ และตัดต้นตอหลังติดตายางพันธุ์ดีสำเร็จ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A181 คัดต้นตอยางและกิ่งตายางพันธุ์ดีที่มีลักษณะเหมาะสมเพื่อติดตาในแปลงผลิตต้นตอตาและติดตาในถุงเพาะชำ

1.อธิบายวิธีการคัดเลือกต้นตอยางที่มีลักษณะเหมาะสมสำหรับการติดตา
2. ดำเนินการคัดเลือกต้นตอยางเพื่อใช้ในการติดตาได้อย่างถูกต้อง
3.อธิบายวิธีการคัดเลือกกิ่งตายางพันธุ์ดีที่มีลักษณะเหมาะสมสำหรับการติดตา
4. ดำเนินการคัดเลือกกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อใช้ในการติดตาได้อย่างถูกต้อง

A182 ติดตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตต้นตอยางและในถุงเพาะชำตามวิธีการที่ถูกต้อง

1.อธิบายวิธีการติดตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตต้นตอยางและติดตาในถุงเพาะชำ
2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตายางพันธุ์ดีในแปลงและติดตาในถุงเพาะชำ
3.ดำเนินการติดตายางพันธุ์ดีในแปลงและติดตาในถุงเพาะชำได้อย่างถูกต้อง
4. ตรวจสอบผลการติดตายางพันธุ์ดีในแปลงและในถุงเพาะชำ
5. ตัดต้นตอหลังติดตายางพันธุ์ดีสำเร็จทั้งในแปลงและในถุงเพาะชำ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการคัดเลือกต้นตอยางและกิ่งตายางพันธุ์ดีที่มีลักษณะเหมาะสมสำหรับติดตา 2) มีทักษะในการติดตายางพันธุ์ดีและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการติดตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี 3) มีทักษะในการตรวจสอบผลการติดตายางพันธุ์ดีและใช้มีดกรีดและแกะแผ่นพลาสติกที่พันแผ่นตายางอย่างถูกวิธี 4) มีทักษะในการตัดต้นตอหลังติดตายางพันธุ์ดีสำเร็จอย่างถูกวิธี (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้ในการคัดเลือกต้นตอยางที่มีลักษณะเหมาะสมเพื่อติดตา 2) มีความรู้ในการคัดเลือกกิ่งตายางพันธุ์ดีที่มีลักษณะเหมาะสมเพื่อติดตา 3) มีความรู้ในการติดตายางพันธุ์ดี 4) มีความรู้ในการตรวจสอบผลการติดตายางพันธุ์ดีและการตัดต้นตอหลังติดตายางพันธุ์ดีสำเร็จ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2) แฟ้มสะสมงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ผลการสอบข้อเขียน 4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกต้นตอยางที่มีลักษณะเหมาะสมเพื่อติดตา การคัดเลือกกิ่งตายางพันธุ์ดีที่มีลักษณะเหมาะสม การติดตายางพันธุ์ดีตามวิธีการอย่างถูกต้องทั้งในแปลงและในถุงเพาะชำ และการตรวจสอบผลการติดตายางพันธุ์ดี โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้ 2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1) การสอบข้อเขียน 2) การสอบสัมภาษณ์ 3) การสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีและดำเนินการขนส่งกิ่งตายางพันธุ์ดี
ซ่อมบำรุงเครื่องดูแลรักษาอ้อย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน