หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-048ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี ให้น้ำต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลง กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยในแปลง ใช้วัสดุคลุมดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ สำรวจและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ตายและไม่สมบูรณ์ และตัดแต่งเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางพันธุ์ดีตามช่วงอายุ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A161 จัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

1.จัดเตรียมแหล่งน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำระบบส่งน้ำในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
2. จัดทำผังระบบส่งน้ำอย่างง่ายในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
3. ติดตั้งระบบส่งน้ำในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีตามผังที่กำหนด
4. บำรุงรักษาระบบส่งน้ำในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

A162 ดูแลรักษาต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี

1.อธิบายวิธีการให้น้ำต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
2. ให้น้ำต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงอย่างถูกวิธี
3. อธิบายวิธีการกำจัดวัชพืชในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
4. กำจัดวัชพืชในแปลงอย่างถูกวิธี
5. อธิบายวิธีการใส่ปุ๋ยในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
6. ใส่ปุ๋ยต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงอย่างถูกต้อง

A163 ใช้วัสดุคลุมดินในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

1.อธิบายการคัดเลือกวัสดุคลุมดินในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
2.คัดเลือกวัสดุคลุมดินเพื่อใช้ในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี
3. คลุมดินด้วยวัสดุคลุมดินให้ทั่วแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

A164 คัดต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อม

1.อธิบายลักษณะของต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ไม่สมบูรณ์เพื่อคัดทิ้ง
2. สำรวจและคัดต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้ง
3. อธิบายวิธีการปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี
4. ปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี

A165 ตัดแต่งเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางพันธุ์ดีตามช่วงอายุ

1.อธิบายหลักการตัดแต่งกิ่งต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางตามช่วงอายุ
2.เตรียมอุปกรณ์การตัดแต่งกิ่งต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางพันธุ์ดีตามช่วงอายุ
3.ตัดแต่งกิ่งต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางพันธุ์ดีตามช่วงอายุอย่างถูกวิธี

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการติดตั้งระบบส่งน้ำในแปลงกิ่งตายางตามผังที่กำหนด 2) มีทักษะในการตรวจสอบการรั่วไหลและติดขัดของระบบจ่ายน้ำและการบำรุงรักษาปั้นน้ำ 3) มีทักษะในการใช้วิธีการเขตกรรมและการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชในแปลงกิ่งตายาง 4) มีทักษะในการใส่ปุ๋ยแบบหว่านรอบวงใบในแปลงกิ่งตายาง 5) มีทักษะในการคัดเลือกวัสดุคลุมดินที่เหมาะสม 6) มีทักษะในการสำรวจต้นกิ่งตายางที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อม 7) มีทักษะในการตัดแต่งกิ่งเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางตามช่วงอายุ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้ในการจัดการระบบส่งน้ำและการให้น้ำแปลงกิ่งตายาง 2) มีความรู้ในการกำจัดวัชพืชในแปลง 3) มีความรู้ในการใส่ปุ๋ยยางตามช่วงอายุ สูตรปุ๋ย ปริมาณและความถี่ในการใส่ปุ๋ย 4) มีความรู้ในการใช้วัสดุคลุมดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในแปลง 5) มีความรู้ในการสำรวจและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางที่ตายและไม่สมบูรณ์ 6) มีความรู้ในการตัดแต่งกิ่งเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางตามช่วงอายุ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2) แฟ้มสะสมงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ผลการสอบข้อเขียน 4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี การให้น้ำต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี การกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย การใช้วัสดุคลุมดินในแปลง การสำรวจและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ตายและไม่สมบูรณ์ รวมทั้งการตัดแต่งกิ่งเพื่อเลี้ยงกิ่งตายางพันธุ์ดีตามช่วงอายุ โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้ 2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1) การสอบข้อเขียน 2) การสอบสัมภาษณ์ 3) การสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนดูแลรักษาอ้อย
ดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน