หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ซ่อมบำรุงเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ประกอบด้วยการบริการ(service) และซ่อมแซม (repair) เครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องเตรียมดินเพาะ ปลูกอ้อย สามารถบริการเครื่องเตรียมดินตามคู่มือกำหนด และมีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องเตรียมดิน โดยวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้น และซ่อมแซมเมื่อเป็นงานซ่อมที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษช่วย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B151 บริการเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

1.1 ศึกษาคู่มือประจำเครื่องเตรียมดิน
1.2 บริการเครื่องเตรียมดินตามคู่มือกำหนด

B152 ซ่อมแซมเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

2.1 วิเคราะห์ปัญหาความเสียหายเครื่องเตรียมดิน
2.2 ซ่อมแซมเครื่องเตรียมดินในงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  กรณีใช้เครื่องเตรียมดินติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ คือ
  B12 ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การบริการเครื่องเตรียมดินตามคู่มือกำหนด
  2. การวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายของเครื่องเตรียมดิน
  3. การซ่อมแซมเครื่องเตรียมดิน
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. จุดตรวจและวิธีบริการเครื่องเตรียมดินตามคู่มือกำหนด
  2. จุดที่เกิดปัญหาบ่อยๆ ของเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย และวิธีแก้ไข

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลประเมินจากแบบสอบข้อเขียน หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินสามารถใช้แบบสอบข้อเขียนประเมินได้ หรือประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม (ซ) วิธีการประเมิน
  พิจารณาหลักฐานความรู้ การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ
  N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การบริการเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย คือการบำรุงรักษาเครื่องเตรียมดินตามชั่วโมงทำงานที่ผู้ผลิตกำหนดในคู่มือประจำเครื่อง ซึ่งจะกำหนดจุดที่ต้องบริการทุก 10, 50, 100 และ 500 ชั่วโมงทำงาน หรืออื่นๆ ที่ผู้ผลิตกำหนด
  2. การซ่อมแซมเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย คือการวิเคราะห์ปัญหาความเสียหายของเครื่องเตรียมดินเพื่อตัดสินใจซ่อมแซม เมื่อตรวจพบความเสียหายที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นงานซ่อมที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ เช่น การเปลี่ยนใบมีดตัดของโรตารี่เมื่อบิ่น หัก หรือสึกหรอ การใช้ตะไบแต่งขอบผาลไถที่เสียรูป การตรวจซ่อมส่วนที่ชำรุด หลุด หลวม ตรวจขันให้แน่น ให้เครื่องเตรียมดินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประเมินผลงานผลิตหรือบริการ
วางแผนดูแลรักษาข้าว