หน่วยสมรรถนะ

จัดการการผลิตหรือบริการการเพาะปลูกข้าว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-3-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการผลิตหรือบริการการเพาะปลูกข้าว

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตหรือบริการเพาะปลูกข้าว ซึ่งประกอบด้วยการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการการผลิต หรือบริการการเพาะปลูกข้าว สามารถสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาที่ต้องตัดสินใจ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A511 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น

1.1 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตหรือบริการ
1.2 วิเคราะห์ข้อมูล

A512 ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

2.1 เลือกวิธีการและปัจจัยการผลิตตามการวิเคราะห์ข้อมูล
2.2 กำหนดแผนปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การสำรวจข้อมูลการผลิตหรือบริการ
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  ปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ เมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอนินทรีย์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน สารชีวภาพ เครื่องจักรเครื่องมือ แรงงาน ที่ใช้ในการเพาะปลูก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม หรือข้อมูลจากการสำรวจและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลประเมินจากแบบสอบข้อเขียน หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินสามารถใช้แบบสอบข้อเขียนประเมินได้ หรือประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานแสดงประสบการณ์การปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล คือการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตหรือบริการในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ ของการเพาะปลูกข้าว แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป
  2. การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจปฏิบัติงาน คือการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์มาใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติงานเพื่อเลือกวิธีการ/ปัจจัยการผลิต เช่น การเลือกเครื่องมือและวิธีการเตรียมดิน การเลือกซื้อ หรือเช่า หรือจ้างเครื่องจักรทำงาน การจ้างแรงงานหรือใช้เครื่องจักร ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอนินทรีย์ที่ต้องใช้ ชนิดและปริมาณสารเคมีที่จำเป็น เมื่อตัดสินใจแล้วจึงกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานด้วยข้อมูลที่มีอยู่

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากหลักฐานอื่น เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ซ่อมบำรุงเครื่องดูแลรักษาข้าว
จัดการการผลิตหรือบริการการเพาะปลูกข้าว