หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-083ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับดำเนินการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน โดยผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน และวิธีการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมันและมีทักษะกึ่งฝีมือได้แก่ เตรียมและเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือในการขนถ่ายที่เหมาะสมและปลอดภัย เตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เก็บรวบรวมทะลายและ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P331 วางแผนวิธีการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน

1.อธิบายวิธีการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้อง
2. วางแผนการตามขั้นตอนการขนส่งปาล์มน้ำมัน
3. เตรียมเลือกอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายปาล์มน้ำมัน
4. เลือกวิธีการขนถ่ายที่เหมาะสมและปลอดภัย

P332 ขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน

1. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน
2. เตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
3.เก็บรวบรวมทะลายและผลร่วงปาล์มน้ำมันหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างถูกต้อง
4. ตรวจสอบการขนถ่ายทะลายสดและผลร่วงเพื่อไม่ให้ตกค้างในสวน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการวางแผนวิธีการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน 2) มีทักษะในการเตรียมอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายปาล์มน้ำมัน 3) มีทักษะในการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ 4) มีทักษะในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน (ข) หลักฐานความรู้ 1) มีความรู้เกี่ยวกับวางแผนวิธีการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องและปลอดภัย 2) มีความรู้เกี่ยวกับขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ 3) มีความรู้เกี่ยวกับเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 4) มีความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมทะลายและผลร่วงปาล์มน้ำมันหลังเก็บเกี่ยว

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ) 3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน 3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
   2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
   3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) การขนถ่าย เริ่มจากการเคลื่อนย้ายทะลายปาล์มน้ำมันจากบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมันที่มีการเก็บเกี่ยวไปยังจุดพักเพื่อรอการขนส่งไปสู่โรงงานสกัดน้ำมันหรือจุดรับซื้อ (ในสวน) 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของคุณภาพทะลาย หมายถึง สิ่งที่มากระทบกับทะลายปาล์มน้ำมันแล้วส่งผลให้คุณภาพของทะลายปาล์มน้ำมันลดลง เช่น การกัดแทะของศัตรูพืช สิ่งเจือปนที่อยู่ในทะลาย (ทราย หิน กาบใบปาล์ม ทะลายเปล่า) 3) การขนถ่ายที่เหมาะสมเป็นการขนถ่ายโดยดูเส้นทางการขนส่ง วางแผนการบรรจุ รวมทั้งมีน้ำหนักที่เหมาะสมกับปริมาณ 4) เครื่องมือที่เหมาะสมในการขนถ่ายประกอบด้วย รถเข็น เสียม กระสอบ 5) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอันตรายจากการทำงานระหว่างการขนถ่าย ซึ่งประกอบด้วย ถุงมือป้องกัน รองเท้าบูท หมวก MASK เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองจากการดูไฟล์วีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน