หน่วยสมรรถนะ

สร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-067ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันตลอดจนการวางระบบน้ำสำหรับโรงเรือน โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับ การออกแบบโรงเรือนที่ถูกต้อง การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมและวัสดุที่ดีสำหรับการสร้างโรงเรือน ปัจจัยที่จำเป็นในการสร้างโรงเรือน และมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่ดี และมีทักษะกึ่งฝีมือ ได้แก่ สามารถคิด ดัดแปลง และเลือกใช้วิธีการสร้างโรงเรือนได้อย่างเหมาะสม สามารถเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ระบบน้ำในโรงเรือนเพาะกล้าสำหรับปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (Pre-nursery) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ---N/A---

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

P121 ออกแบบโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน

1.ออกแบบโรงเรือนเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
2. ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสร้างโรงเรือนเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
3. เลือกพื้นที่สร้างโรงเรือนเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
4. เลือกวัสดุสำหรับสร้างโรงเรือนเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน

P122 สร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก

1.อธิบายลักษณะของโรงเรือนที่ดีสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก
2. อธิบายลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงเรือน
3. สร้างโรงเรือนตามแบบที่ได้ออกแบบไว้

P123 ติดตั้งระบบน้ำในโรงเรือนเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน

1.มีความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำภายในโรงเรือนแต่ละแบบ
2. เลือกระบบน้ำที่เหมาะสมของแต่ละโรงเรือนได้
3. ออกแบบระบบน้ำในโรงเรือนเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
4. เลือกอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบน้ำในโรงเรือน
5. ติดตั้งระบบน้ำในโรงเรือนเพาะกล้าปาล์มน้ำมันได้
6. ตรวจสอบระบบน้ำในโรงเรือนเพาะกล้าปาล์มน้ำมันหลังการติดตั้ง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ---N/A---

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการออกแบบเบื้องต้น 2) มีทักษะในการคำนวณเบื้องต้น 3) มีทักษะในการสร้างโรงเรือน 4) มีทักษะในการติดตั้งระบบน้ำภายในโรงเรือน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้ในเรื่องการสร้างโรงเรือน 2) มีความรู้ในเรื่องการเลือกพื้นที่สร้างโรงเรือน 3) มีความรู้ในการเลือกวัสดุสำหรับสร้างโรงเรือน 4) มีความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำภายในโรงเรือน 5) มีความรู้ในการเลือกระบบน้ำที่เหมาะสม 6) มีความรู้ในการตรวจสอบระบบน้ำภายในโรงเรือน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน 2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ) 3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านพันธุ์พืช/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ 3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน 4) หลักฐานวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน
   2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับชั้น ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน
   3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  1) โรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน สำหรับวางกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (Pre-nursery) มีการก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่เหมาะสมและหาได้ในท้องถิ่น รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งที่ดี มีการให้น้ำและดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ
  2) ระบบให้น้ำ ระบบให้น้ำนับเป็นหัวใจสำคัญของปาล์มน้ำมัน เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำในปริมาณที่มาก ดังนั้นการบริหารจัดการระบบน้ำที่ถูกต้อง จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากปริมาณน้ำไม่สัมพันธ์กับความต้องการและการจัดการระบบน้ำที่ดียังช่วยไม่ให้พืชขาดน้ำในหน้าแล้ง ประหยัดแรงงานและเวลา ทำให้ได้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งระบบการให้น้ำในระยะอนุบาลแรกมี 2 แบบ คือ ระบบ mini sprinkler และระบบให้คนรดน้ำ
  3) การให้น้ำกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (Pre-nurseryem)/em คือ การให้น้ำกับต้นกล้าปาล์มน้ำมันซึ่งในระยะอนุบาลแรกต้นกล้าปาล์มน้ำมันต้องการน้ำ 0.20-0.30 ลิตรต่อต้นต่อวัน หรือประมาณ 125 ลิตรต่อ 500 ต้นต่อวัน ควรให้น้ำวันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและเย็น ถ้ามีปริมาณฝนตกมากกว่า 10 มิลลิลิตร สามารถงดการให้น้ำในวันที่ฝนตกได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ---N/A---

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ 3) แบบการสังเกตการณ์จากการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์จำลองโดยการดูวีดีโอ 4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)