หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมมีดในการกรีดยาง

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-061ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมมีดในการกรีดยาง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมมีดในการกรีดยางพารา ประกอบด้วย การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการลับมีดกรีดยาง การลับมีดกรีดยางและเก็บพกพามีดกรีดยางอย่างถูกวิธี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเตรียมมีดกรีดยางให้เหมาะสมกับอายุและหน้ากรีดของต้นยางและพร้อมใช้งานโดยการลับมีดและแต่งมีดอย่างถูกวิธี รวมทั้งการเก็บรักษาและพกพามีดกรีดยางอย่างปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A331 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการลับมีดกรีดยาง

1.ระบุชนิดของมีดที่ใช้กรีดยางให้เหมาะสมกับอายุและหน้ากรีดของต้นยาง
2. เตรียมชนิดของมีดกรีดยางที่จะลับได้อย่างถูกต้อง
3. ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการลับมีดกรีดยาง
4. ระบุการเตรียมหินลับมีดกรีดยางให้พร้อมสำหรับการลับ
5. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการลับมีดกรีดยางได้อย่างถูกต้อง

A332 ลับมีดกรีดยางและเก็บพกพามีดอย่างถูกวิธี

1.อธิบายขั้นตอนการลับมีดกรีดยาง(มีดเจ๊ะบง)
2. ลับมีดกรีดยางตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี
3. เก็บรักษาและพกพามีดกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการลับมีดกรีดยางได้อย่างถูกต้อง 2) มีทักษะในการลับมีดกรีดยางตามขั้นตอนต่างๆ 10 ขั้นตอนอย่างถูกวิธี 3) มีทักษะในการเก็บรักษาและพกพามีดกรีดยางอย่างถูกวิธี (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้ในการเลือกใช้มีดกรีดยางที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง 2) มีความรู้ในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการลับมีดกรีดยาง 3) มีความรู้ในการลับมีดกรีดยางตามขั้นตอนที่ถูกต้องและเก็บรักษาพกพามีดกรีดยางอย่างปลอดภัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2) แฟ้มสะสมงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ผลการสอบข้อเขียน 4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้ในการเลือกใช้มีดกรีดยางอย่างเหมาะสม การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการลับมีดกรีดยาง การลับมีดกรีดยางและเก็บพกพามีดอย่างถูกวิธี โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้ 2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1) การสอบข้อเขียน 2) การสอบสัมภาษณ์ 3) การสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง
ปลูกต้นตอยางในแปลงผลิตต้นตอยางและปลูกในถุงเพาะชำ