หน่วยสมรรถนะ

เปิดกรีดหน้ายาง

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-060ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เปิดกรีดหน้ายาง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดกรีดหน้ายาง ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเปิดกรีดหน้ายางและวิธีการเปิดกรีดหน้ายางตามขั้นตอนต่างๆ ที่ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไม้เปิดกรีด มีดเจ๊ะบง รางรองรับน้ำยาง(ลิ้น) ลวดลัดถ้วยรองรับน้ำยาง ถ้วยรองรับน้ำยาง รวมทั้งการเปิดกรีดหน้ายางตามขั้นตอน ได้แก่ ทำรอยกรีดต้นยางที่เปิดกรีดได้ แบ่งหน้ากรีด ทำรอยแบ่งด้านหน้าและด้านหลัง ปักลิ้นและวางถ้วยรองรับน้ำยางบนเส้นลวดที่มัดติดกับต้นยาง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - มาตรฐานการเปิดกรีดหน้ายาง กรมวิชาการเกษตร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A321 จัดเตรียมอุปกรณ์การเปิดกรีดหน้ายาง

1.ระบุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเปิดกรีดหน้ายาง
2. ระบุวิธีการทำไม้เปิดกรีดหน้ายางใช้เอง
3. จัดเตรียมอุปกรณ์การเปิดกรีดหน้ายางได้อย่างถูกต้อง

A322 เปิดกรีดหน้ายางอย่างถูกวิธี

1.ระบุวิธีการทำรอยกรีด การแบ่งหน้ากรีด การทำรอยแบ่งด้านหน้าและด้านหลัง
2. ทำรอยกรีด แบ่งหน้ากรีดทำรอยแบ่งด้านหน้าและด้านหลังอย่างถูกวิธี
3. ระบุวิธีติดตั้งรางรองรับน้ำยาง ลวดลัดถ้วยรองรับน้ำยางและถ้วยรองรับน้ำยาง
4. ติดตั้งรางรองรับน้ำยาง ลวดลัดถ้วยรองรับน้ำยางและถ้วยรองรับน้ำยางอย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการทำไม้เปิดกรีดหน้ายาง 2) มีทักษะในการทำรอยกรีด การแบ่งหน้ากรีด การทำรอยแบ่งด้านหน้าและด้านหลัง 3) มีทักษะในการติดตั้งรางรองรับน้ำยาง ลวดลัดถ้วยรองรับน้ำยาง และถ้วยรองรับน้ำยาง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้ในการเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดกรีดหน้ายาง 2) มีความรู้ในการเปิดกรีดหน้ายาง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2) แฟ้มสะสมงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ผลการสอบข้อเขียน 4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้ในการเตรียมและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการเปิดกรีดหน้ายางและวิธีการเปิดกรีดหน้ายางตามขั้นตอนต่างๆ ที่ถูกต้อง โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้ 2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1) การสอบข้อเขียน 2) การสอบสัมภาษณ์ 3) การสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สำรวจสวนยางพาราที่ได้มาตรฐานเปิดกรีด
จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง