หน่วยสมรรถนะ

ใส่ปุ๋ยในสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการอนุรักษ์ดิน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-057ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใส่ปุ๋ยในสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการอนุรักษ์ดิน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยยางพารา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2550

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A251 มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของปุ๋ยตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2550

1.ระบุความหมายและประเภทของปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกต้อง
2. ระบุความหมายและประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง
3. ระบุความหมายและประเภทของปุ๋ยชีวภาพได้อย่างถูกต้อง

A252 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ในสวนยางตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง

1.ระบุสูตรและอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีในสวนยางก่อนเปิดกรีดตามเขตพื้นที่ปลูกยางและกลุ่มเนื้อดินตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง
2. ระบุสูตรและอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีในสวนยางหลังเปิดกรีดทุกเขตปลูกยางและดินทุกชนิด ตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง
3. ระบุการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในสวนยางในเขตปลูกยางใหม่ตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง
4. ระบุการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในสวนยางในเขตปลูกยางเดิมตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง

A253 มีความรู้ในการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพในสวนยางตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง

1.ระบุความหมายของปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าได้อย่างถูกต้อง
2.ระบุประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าที่ใส่ในสวนยางได้อย่างถูกต้อง
3.ระบุวิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าในสวนยางและการเก็บรักษาปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง

A254 อธิบายวิธีการใส่ปุ๋ยตามลักษณะพื้นที่ปลูกและอายุของต้นยางพารา

1.อธิบายวิธีการใส่ปุ๋ยแบบหว่านตามลักษณะพื้นที่ปลูกและอายุยาง
2. อธิบายวิธีการใส่ปุ๋ยแบบแถบตามลักษณะพื้นที่ปลูกและอายุยาง
3. อธิบายวิธีการใส่ปุ๋ยแบบหลุมตามลักษณะพื้นที่ปลูกและอายุยาง

A255 วางแผนการใส่ปุ๋ยในสวนยางอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่ออนุรักษ์ดิน

1. จัดหาปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตหรือแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ
2.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการใส่ปุ๋ยและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้พร้อม
3. ใส่ปุ๋ยในสวนยางอย่างถูกวิธีและในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยและเพื่อการอนุรักษ์ดิน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการจัดหาปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตหรือแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ 2) มีทักษะในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการใส่ปุ๋ยและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้พร้อม 3) มีทักษะในการใส่ปุ๋ยในสวนยางอย่างถูกวิธีและในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยและเพื่อการอนุรักษ์ดิน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและการจำแนกประเภทของปุ๋ยตาม พรบ. ปุ๋ย 2550 2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยประเภทต่างๆ ตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง 3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าและวิธีการใช้ในสวนยางตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใส่ปุ๋ยยางตามสภาพพื้นที่และอายุของต้นยางพารา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2) แฟ้มสะสมงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ผลการสอบข้อเขียน 4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของปุ๋ยตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2550 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยยางประเภทต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าและวิธีการใช้ในสวนยางตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร วิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามลักษณะพื้นที่ปลูกและอายุยางพารา และวางแผนการใส่ปุ๋ยในสวนยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้ 2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1) การสอบข้อเขียน 2) การสอบสัมภาษณ์ 3) การสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมพื้นที่ก่อนใส่ปุ๋ยในสวนยางพารา
ใส่ปุ๋ยในสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการอนุรักษ์ดิน