หน่วยสมรรถนะ

ปลูกต้นตอยางในแปลงผลิตต้นตอยางและปลูกในถุงเพาะชำ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-044ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปลูกต้นตอยางในแปลงผลิตต้นตอยางและปลูกในถุงเพาะชำ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นตอยางในแปลงผลิตต้นตอยางและปลูกในถุงเพาะชำ โดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อทำต้นตอยาง การวางแนวปลูกและปลูกเมล็ดสดในแปลงปลูกต้นตอยาง การเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด การวางแนวปลูกและปลูกเมล็ดงอกในแปลงปลูกต้นตอยาง และการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อทำต้นตอยาง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A121 คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางพาราเพื่อผลิตต้นตอยาง

1.อธิบายวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางที่เหมาะสมสำหรับผลิตต้นตอยาง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยาง
3. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางที่เหมาะสมสำหรับผลิตต้นตอยาง

A122 วางแนวปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง

1.อธิบายขั้นตอนการวางแนวปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง
2. จัดเตรียม ไม้หลัก ไม้ชะมบและเชือกที่ต้องใช้ในการวางแนวปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยางให้เพียงพอ
3. วางแนวไม้หลัก ไม้ชะมบและขึงเชือกตามแนวไม้ชะมบเพื่อเป็นแนวปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง

A123 ปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง

1.อธิบายขั้นตอนการปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนาดเล็กในการทำร่องเพื่อปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง
3. จัดทำร่องเพื่อปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง
4. ปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยางตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

A124 เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อใช้ในการผลิตต้นตอยาง

1.อธิบายขั้นตอนการเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อใช้ในการผลิตต้นตอยาง
2.จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การยกร่องและเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด
3. ยกร่องเพื่อเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด
4. เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
5. คัดเลือกเมล็ดงอกไปปลูกเพื่อผลิตต้นตอยาง

A125 วางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง

1.อธิบายขั้นตอนการวางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง
2. จัดเตรียมไม้ชะมบ ไม้หลัก และเชือกที่ต้องใช้ในการวางแนวปลูกเมล็ดงอกให้เพียงพอ
3.วางแนวไม้ชะมบและขึงเชือกที่กำหนดระยะห่างระหว่างเมล็ดตามแนวไม้ชะมบเพื่อเป็นแนวปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง

A126 ปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง

1.อธิบายขั้นตอนการปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง
2.เตรียมหลุมโดยใช้อุปกรณ์เจาะหลุมเพื่อปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง
3. ปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยางตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

A127 ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้นตอยาง

1.อธิบายขั้นตอนการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้อตอยาง
2.เตรียมวัสดุเพาะชำเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้อตอยาง
3.จัดวางถุงเพาะชำที่เตรียมดินไว้เสร็จแล้วเพื่อปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอก
4. ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อผลิตต้นตอยาง 2) มีทักษะในการยกร่องและเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดงอกตามขั้นตอน 3) มีทักษะในการคัดเลือกเมล็ดงอกเพื่อนำไปปลูกเป็นต้นตอยาง 4) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์วางแนวปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง 5) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์การทำร่องปลูกเมล็ดสดและอุปกรณ์การเจาะหลุมปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง 6) มีทักษะในการเตรียมถุงเพาะชำเพื่อปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอก (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) มีความรู้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อทำต้นตอยางเพื่อใช้ติดตายางพันธุ์ดี 2) มีความรู้ในการเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดยาง 3) มีความรู้ในการวางแนวปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกเพื่อผลิตต้นตอยาง 4) มีความรู้ในการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง 5) มีความรู้ในการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้นตอยาง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 2) แฟ้มสะสมงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ผลการสอบข้อเขียน 4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อทำต้นตอ การวางแนวปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงปลูกต้นตอยาง การปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงปลูกต้นตอยาง การเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด และการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้นตอยาง โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้ 2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน 1) การสอบข้อเขียน 2) การสอบสัมภาษณ์ 3) การสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง
เตรียมการปลูกอ้อย