หน่วยสมรรถนะ

เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-035ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เก็บเกี่ยวอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย ประกอบด้วยการวางแผนเก็บเกี่ยวอ้อย และดำเนินการเก็บเกี่ยวเมื่อได้อายุ ตามแผนที่วางไว้ด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย สามารถวางแผนเก็บเกี่ยวอ้อย และเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงอ้อยให้สูญเสียน้อยที่สุด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B421 วางแผนเก็บเกี่ยวอ้อย

1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวอ้อย
1.2 กำหนดแผนการเก็บเกี่ยวอ้อย

B422 เก็บเกี่ยวอ้อย

2.1 ปรับตั้งเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
2.2 เก็บเกี่ยวอ้อยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสูญเสียผลผลิตน้อยที่สุด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลการการเก็บเกี่ยวอ้อย
  2. การปรับตั้งเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
  3. การควบคุมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการปรับตั้งเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
  2. วิธีการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  (ซ) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวางแผนเก็บเกี่ยวอ้อย คือการกำหนดแผนการเก็บเกี่ยวและจัดการให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้มีความพร้อมทั้งเครื่องจักร แรงงาน อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของอ้อย และโควต้าจากโรงงานน้ำตาล
  2. การเก็บเกี่ยวอ้อย คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้เครื่องเก็บเกี่ยว ตัดอ้อยเป็นลำหรือเป็นท่อนๆ และส่งขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนถ่ายออกจากแปลงเข้าโรงงานน้ำตาล การเก็บเกี่ยวอ้อยต้องพิจารณาปรับตั้งเครื่องให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากแปลงได้หมดจด เช่น การปรับความสูงในการตัดยอดอ้อยและต้นอ้อย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย