หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการปลูกอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมการปลูกอ้อย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปลูกอ้อย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมการปลูกอ้อย ประกอบด้วยการวางแผนปลูกอ้อย และเตรียมเครื่องปลูกอ้อยให้สอดคล้องกับวิธีปลูกอ้อยที่วางแผนไว้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมการปลูกอ้อย สามารถวางแผนปลูกอ้อยที่กำหนดช่วงเวลาปฏิบัติงาน ชนิดเครื่องปลูกที่ใช้ อัตราปลูกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะในการเตรียมเครื่องปลูกอ้อยให้พร้อมใช้งาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

B211 วางแผนปลูกอ้อย

1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกอ้อย
1.2 กำหนดแผนการปลูกอ้อย

B212 เตรียมเครื่องปลูกอ้อย

2.1 บำรุงรักษาเครื่องปลูก
2.2 ปรับตั้งเครื่องปลูกอ้อย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ค) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวางแผนปลูกอ้อย
  2. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลการปลูกอ้อย
  3. การบำรุงรักษาเครื่องปลูกอ้อย
  4. การปรับตั้งเครื่องปลูกอ้อย
  
(ง) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการบำรุงรักษาเครื่องปลูกอ้อยก่อนและหลังใช้งาน
  2. วิธีการปรับตั้งเครื่องปลูกอ้อย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  (จ) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ฉ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  (ช) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  (ซ) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  (จ) คำแนะนำ
  N/A
  (ฉ) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวางแผนการปลูกอ้อย คือการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกอ้อย เพื่อการกำหนดแผนการปลูก ซึ่งจะต้องมีความพร้อมทั้งการเตรียมพื้นที่ การเตรียมท่อนพันธุ์ การเตรียมรถแทรกเตอร์และเครื่องปลูกอ้อย การเตรียมแรงงานที่ใช้ในการขนย้ายท่อนพันธุ์อ้อย ขับรถแทรกเตอร์ และป้อนท่อนพันธุ์บนเครื่องปลูกอ้อย จึงต้องมีการวางแผนเพื่อกำหนดวันปลูก จำนวนท่อนพันธุ์อ้อยตามพื้นที่ปลูก การขนย้ายท่อนพันธุ์ และกำหนดจุดที่จะขึ้นอ้อย รวมทั้งแรงงานที่ใช้ในการปลูกอ้อย
  2. การเตรียมเครื่องปลูกอ้อย คือการเตรียมเครื่องปลูกให้อยู่ในสภาพพร้อมจะทำงาน โดยการบำรุงรักษาเครื่องปลูกอ้อย ซึ่งต้องกระทำเป็นประจำทุกวันทั้งก่อนใช้งานและหลังเลิกงาน และปรับตั้งเครื่องปลูกอ้อยให้เหมาะสมก่อนใช้งาน
  การบำรุงรักษาเครื่องปลูกอ้อยก่อนใช้งาน คือการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องก่อนการปลูก ได้แก่ ตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องและเติมให้ได้ระดับ หล่อลื่นตามจุดหล่อลื่น ทำความสะอาดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงและกรองอากาศ หล่อลื่นตามจุดหล่อลื่น ตรวจความตึงสายพาน ตรวจขันนอตให้แน่น ตรวจความคมใบมีดเครื่องปลูกอ้อย
  ส่วนการปรับตั้งเครื่องปลูกอ้อยก่อนใช้งาน คือการปรับตั้งก่อนการปลูกให้เครื่องทำงานได้ตามความต้องการ เช่น การปรับมุมใบมีดตัดท่อนพันธุ์อ้อย การปรับมุมใบกลบดิน การปรับปริมาณปุ๋ย การปรับตั้งอื่นๆ จะกระทำในแปลงปลูก เช่น ปรับความลึกปลูก ปรับระยะห่างระหว่างร่องปลูก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน 2. ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 3. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว
เตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว