หน่วยสมรรถนะ

เตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ARC-AGE-2-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว คือการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการดูแลรักษาข้าว ให้อยู่ในสภาพพร้อมทำงาน เครื่องมือเหล่านี้ได้แก่ เครื่องให้ปุ๋ย เครื่องกำจัดวัชพืช เครื่องฉีดพ่นสารเคมี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว สามารถบำรุงรักษาและปรับตั้งเครื่องดูแลรักษาข้าวให้ทำงานตามต้องการ เช่น การปรับอัตราการให้ปุ๋ย อัตราการฉีดพ่นสารเคมี

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

A321 เตรียมเครื่องให้ปุ๋ย

1.1 บำรุงรักษาเครื่องให้ปุ๋ย
1.2 ปรับตั้งเครื่องให้ปุ๋ย

A322 เตรียมเครื่องฉีดพ่นสารเคมี

1.1 บำรุงรักษาเครื่องฉีดพ่นสารเคมี
2.1 ปรับตั้งเครื่องฉีดพ่นสารเคมี

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การบำรุงรักษาเครื่องดูแลรักษาข้าว
  2. การปรับตั้งเครื่องดูแลรักษาข้าว
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการบำรุงรักษาเครื่องดูแลรักษาข้าวก่อนและหลังใช้งาน
  2. วิธีการปรับตั้งเครื่องดูแลรักษาข้าว

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินใช้การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน: การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
  2. พิจารณาหลักฐานความรู้: การสอบข้อเขียน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ N/A
  
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  การเตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว คือการเตรียมเครื่องมือซึ่งประกอบด้วย เครื่องให้ปุ๋ย เครื่องฉีดพ่นสารเคมี ให้อยู่ในสภาพพร้อมจะทำงาน โดยการบำรุงรักษา ซึ่งต้องกระทำเป็นประจำทุกวันทั้งก่อนใช้งานและหลังเลิกงาน และการปรับตั้งเครื่องดูแลรักษาข้าวให้ทำงานตามความต้องการ เช่น หว่านปุ๋ยได้สม่ำเสมอ หรือใส่ปุ๋ยตรงจุดที่ต้องการ ด้วยอัตราการให้ปุ๋ยที่ถูกต้อง หรือการปรับอัตราการฉีดพ่นสารเคมี การปรับตั้งจะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องดูแลรักษาข้าว

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 2. หลักฐานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง 3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

  • สายงาน :
    สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว