หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-4-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการซ่อมบำรุงอย่างดีเพื่อให้สามารถควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง รายงานผลการซ่อม และแนะนำการซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องและปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

010431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง

1.1 ควบคุมการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.2 ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.3 ควบคุมการปรับตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
1.4 ควบคุมการซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

010432 รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง

1.1 สรุปรายงานผลการซ่อมบำรุง
1.2 บอกจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง
1.3 อธิบายวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง

010433 แนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุง

1.1 แนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง
1.2 แนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่ปลอดภัย
1.3 แนะนำข้อควรระวังในการซ่อมบำรุง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐานและการปฎิบัติงานอย่างปลอดภัย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · การควบคุมการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง และซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · การเขียนรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุง · การควบคุมการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · การควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · การควบคุมการปรับตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · การควบคุมการซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · การสรุปรายงานผลการซ่อมบำรุง · การอธิบายวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง · การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการซ่อมบำรุงและประวัติการซ่อมเครื่องจักรกล 2. ความต้องการด้านความรู้ · จุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง · วิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญในการซ่อมบำรุง · วิธีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง · วิธีการซ่อมบำรุงที่ปลอดภัย · ข้อควรระวังในการซ่อมบำรุง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องควบคุมการถอดเปลี่ยน การติดตั้ง การปรับตั้ง และ การซ่อม อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ · ต้องสรุปรายงานผลการซ่อมบำรุง บอกจุดตรวจที่สำคัญ และอธิบายวิธีการตรวจสอบจุดตรวจที่สำคัญ · ต้องแนะนำวิธีการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง ปลอดภัย และข้อควรระวัง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฏิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์
ฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training)