หน่วยสมรรถนะ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-3-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สรุปผลการปฏิบัติงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี สามารถรายงานสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ วิธีแก้ไข และแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วม ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาอุปกรณ์

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

030421 บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1) ประจำวัน
2) ประจำเดือน
3) ประจำปี

030422 รายงานผลการปฏิบัติงาน

1.1 บอกสิ่งผิดปกติที่พบ
1.2 บอกสาเหตุความผิดปกติ
1.3 บอกวิธีการแก้ไข

030423 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน

1.1 แนะนำการใช้งานอุปกรณ์ PLC
1.2 แนะนำข้อควรระวังของอุปกรณ์ PLC
1.3 แนะนำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ PLC
1.4 แนะนำการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างและการทำงานของ PLC หลักการทำงานไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และอ่านแผนการซ่อมบำรุงประจำวัน/เดือน/ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · บันทึกผลการปฏิบัติงาน ประจำวัน/เดือน/ปี · แก้ไขสิ่งผิดปกติ สาเหตุความผิดปกติ และวิธีการแก้ไข · การใช้งานอุปกรณ์ระบบ PLCที่เน้น ข้อควรระวังและ การบำรุงรักษา · ปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC เพื่อเพิ่มผลผลิต 2. ความต้องการด้านความรู้ · บอกวิธีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน · เข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ในระบบ PLC · บอกข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ในระบบ PLC · บอกวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  คำอธิบายรายละเอียด · ต้องบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน/เดือน/ปี · ต้องบอกความผิดปกติ สาเหตุที่เกิดความผิดปกติ และวิธีการแก้ไข · ต้องแนะนำการใช้งาน ข้อควรระวัง การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบPLC และการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฎิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงาน รายวัน / รายเดือน / รายปี