หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงาน รายวัน / รายเดือน / รายปี

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AMP-ZZZ-3-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบระบบ PLC ตามแผนงาน รายวัน / รายเดือน / รายปี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 3

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้และทักษะในการอ่านแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปีเพื่อบอกรายละเอียดในแผนงาน และเตรียมและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการตรวจสอบ ระบบPLC และอุปกรณ์ต่อร่วมซึ่งประกอบไปอุปกรณ์อินพุท(เช่น Sensor switch) เอาท์พุท(เช่นชุดขับความเร็วมอเตอร์ SSR ) แหล่งจ่าย สายสัญญาณได้ตามแผนงานรายวัน รายเดือน รายปี

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

030411 อธิบายแผนงานรายวัน /รายเดือน /รายปี

1) บอกตัวอักษรย่อและสัญลักษณ์ตามตารางแผนงานรายวัน / รายเดือน / รายปี
2) บอกตำแหน่งในการตรวจเช็คตามแผน
3) ระบุชื่อและสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ในระบบ PLC
4) บันทึกข้อมูลลงในเอกสารได้ตรงตามข้อกำหนด

030412 เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC

1) บอกรายการเครื่องมือ
2) เลือกใช้ประเภทเครื่องมือ
3) บอกวิธีการใช้เครื่องมือ

030413 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC

1) บอกวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบPLC ตามแผนงาน
2) ตรวจสอบ อุปกรณ์ อินพุท /เอาท์พุท โมดุล
3) ตรวจสอบเซ็นเซอร์
4) ตรวจสอบสายไฟควบคุม
5) ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ
6) ตรวจสอบอุปกรณ์ปลายทาง (Final control element)
7) ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างระบบ PLC กับ Computer
8) ตรวจสอบการทำงานของซอฟท์แวร์ในระบบ PLC

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้พื้นฐานโครงสร้างและการทำงานของ PLC หลักการทำงานไฟฟ้าและอุปรกณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และคำสั่งของ PLC

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  1. ความต้องการด้านทักษะ · ใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ PLC ทาง Hardwareเช่น อุปกรณ์ อินพุท /เอาท์พุท โมดุล, เซ็นเซอร์, สายไฟควบคุม, แหล่งจ่ายไฟ, อุปกรณ์ปลายทาง และการสื่อสารระหว่างระบบ PLC กับ Computer · ตรวจและทดสอบสอบการทำงานของซอฟท์แวร์ในระบบ PLC ได้ 2. ความต้องการด้านความรู้ · อธิบายรายละเอียดของแผนงานการตรวจสอบรายวัน/รายเดือน/รายปี · บอกวิธีการใช้เครื่องมือการตรวจสอบจุดต่างๆอย่างถูกต้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) · แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน 2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) · N/A 3. คำแนะนำในการประเมิน · เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  1. คำอธิบายรายละเอียด · บอกรายละเอียดในแผนงานรายวัน/เดือน/ปี อ่านวงจรระบบ PLC ในแผนงานและบอกชื่อ/ระบุสัญญลักษณ์ของอุปกรณ์อินพุทและเอาพุท · บอกรายการเครื่องมือ เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบระบบ PLC · บอกวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์เอาท์พุทและอินพุทระบบ PLC · ตรวจสอบการทำงานของซอฟท์แวร์ในระบบ PLC · ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างระบบ PLC กับ Computer

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน · แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ · แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้น 2. สาธิตการปฎิบัติงาน · แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ PLC
สรุปผลการปฏิบัติงาน