หน่วยสมรรถนะ

วางนโยบายด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-6-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางนโยบายด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางนโยบายด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์ กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์ รวมทั้งถ่ายทอดมาตรการด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1013601 กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุความเสี่ยงที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทีมงานได้ถูกต้องตามลักษณะงาน
2. กำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะงาน
3. กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะงาน

1013602 ถ่ายทอดมาตรการด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์

1. ถ่ายทอดขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ถ่ายทอดแผนการทำงานเพื่อความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามแผนงานกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการวางนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ทักษะด้านการถ่ายทอดนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ทักษะด้านการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำเพื่อความปลอดภัย (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการวางนโยบายด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด -

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง