หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-6-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง สามารถวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงาน โดยระบุปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทางแก้ปัญหา และดำเนินการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องตามแนวทางการแก้ปัญหาที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1013501 วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง

1. ระบุปัญหาการปฏิบัติงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องตามลักษณะการทำงาน
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการปฏิบัติงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของการถ่ายทำภาพยนตร์

1013502 แก้ปัญหาการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง

1. กำหนดแนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของการถ่ายทำภาพยนตร์
2. ดำเนินการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องตามแนวทางการแก้ปัญหาที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2. ทักษะทางการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และกำหนดแนวทางแก้ปัญหา (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแผนกกล้องตามหลักการทำงานของการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของแผนกกล้องตามหลักการทำงานของการถ่ายทำภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง (ข) คำอธิบายรายละเอียด -

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองถ่ายทำภาพยนตร์
วางนโยบายด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์