หน่วยสมรรถนะ

บริหารทรัพยากรบุคคลของกองถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-6-029ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารทรัพยากรบุคคลของกองถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลของกองถ่ายทำภาพยนตร์ โดยระบุคุณสมบัติของบุคลากร กำหนดจำนวน และคัดเลือกบุคลากรในแต่ละแผนกของกองถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะการทำงาน รวมทั้งสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกกล้อง โดยการระบุวิธีการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลทีมช่างเทคนิค (Technical Crews) และระบุวิธีการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1013401 กำหนดบุคลากรในแต่ละแผนกของกองถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุคุณสมบัติของบุคลากรได้ถูกต้องตามลักษณะการทำงานในแต่ละแผนกของกองถ่ายทำภาพยนตร์
2. กำหนดจำนวนบุคลากรในแต่ละแผนกของกองถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะงาน
3. คัดเลือกบุคลากรในแต่ละแผนกของกองถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะการทำงาน

1013402 ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกกล้อง

1. ระบุวิธีการปฏิบัติงานของทีมช่างเทคนิค(Technical Crews) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานที่กองถ่ายกำหนด
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีมช่างเทคนิค (Technical Crews)ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานที่กองถ่ายกำหนด
3. ระบุวิธีการปฏิบัติงานของช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator)ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานที่กองถ่ายกำหนด
4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator)ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานที่กองถ่ายกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. ทักษะทางการถ่ายทอดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในกองถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. Technical Crews หมายถึง ทีมงาน พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานอยู่ในแผนกกล้อง แผนกไฟ แผนกกริป และแผนกริก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงานไม่ระบุ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง