หน่วยสมรรถนะ

วางแผนงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-6-028ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบภาพ สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ สามารถตีความบทภาพยนตร์ กำหนดองค์ประกอบภาพของซีน และถ่ายทอดองค์ประกอบภาพของซีนที่จะถ่ายทำได้ สามารถออกแบบแสง โดยอธิบายลักษณะของแสง ทิศทางแสง รวมถึงสีของแสงที่ต้องการได้ สามารถออกแบบซีน โดยออกแบบขนาดภาพ มุมภาพ การเคลื่อนกล้อง และตำแหน่งในการแสดงได้ และสามารถออกแบบองค์ประกอบภาพร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1013301 วางแผนงานสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุลักษณะของสถานที่ถ่ายทำได้ถูกต้องเป็นไปตามบทภาพยนตร์
2. สำรวจสถานที่ถ่ายทำร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง (TechnicalScout/Block shot) ได้ถูกต้องเป็นไปตามบทภาพยนตร์
3. กำหนดจุดถ่ายทำได้ถูกต้องเป็นไปตามบทภาพยนตร์

1013302 กำหนดอุปกรณ์ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. กำหนดชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ(กล้อง ไฟ กริป ริก) ได้ถูกต้องเป็นไปตามบทภาพยนตร์
2. กำหนดประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ (กล้อง ไฟ กริป ริก) ได้ถูกต้องเป็นไปตามบทภาพยนตร์
3. กำหนดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ (กล้อง ไฟ กริป ริก) ได้ถูกต้องเป็นไปตามบทภาพยนตร์

1013303 ควบคุมงบประมาณในแผนกเทคนิคทีมงานและอุปกรณ์

1. คำนวณจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ (กล้อง ไฟ กริป ริก) ที่จำเป็นต้องใช้ในการถ่ายทำให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
2. คำนวณจำนวนทีมงานในแผนกที่จำเป็นต้องใช้ในการถ่ายทำให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการสำรวจสถานที่ถ่ายทำร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง (Technical Scout/Block shot) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ได้แก่ กล้อง ไฟ กริป ริก 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสำรวจสถานที่ถ่ายทำได้ (Technical Scout/Block shot) และคำนวนงบประมาณที่ใช้ในการถ่ายทำได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ อาทิเช่น กล้อง ไฟ กริป ริก เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบองค์ประกอบภาพสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองถ่ายทำภาพยนตร์