หน่วยสมรรถนะ

กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องใต้น้ำ

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-5-042ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องใต้น้ำ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างภาพใต้น้ำ (Underwater Camera Operators) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการทำงานใต้น้ำร่วมกับผู้กำกับภาพ, ผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ, ผู้ช่วยผู้กำกับ และทีมงานแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถถ่ายทอดแผนกงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องใต้น้ำได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1014701 วางแผนการทำงานใต้น้ำร่วมกับผู้กำกับภาพ, ผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ, ผู้ช่วยผู้กำกับ และทีมงานแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
3. กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องใต้น้ำได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด

1014702 ถ่ายทอดแผนกงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องใต้น้ำ

1. ระบุแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กองถ่ายทำกำหนด
2. ชี้แจงแผนการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กองถ่ายทำกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการควบคุมกล้องใต้น้ำในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ทักษะการดำเนินการถ่ายภาพด้วยกล้องใต้น้ำ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะกระแสน้ำ, น้ำขึ้นน้ำลง, คลื่น 3. ความรู้ด้านฟิสิกส์ของแสงใต้น้ำ 3.1. จำแนกลักษณะของแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์ 3.2. อธิบายทิศทางของแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์ 3.3. จำแนก และอธิบายลักษณะของการหักเหของแสง, การดูดกลืนสี และแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องใต้น้ำ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการอ่าน พูดและเขียนศัพท์เฉพาะทางของกล้องและอุปกรณ์ใต้น้ำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกล้องใต้น้ำ รวมถึงวางแผน และชี้แจงแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องใต้น้ำ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ทีมงานแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ได้แก่ แผนกกล้อง แผนกไฟ แผนกกริป แผนกริก แผนกเสียง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ