หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-5-041ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างภาพใต้น้ำ (Underwater Camera Operators) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความสามารถในการควบคุมกล้องใต้น้ำ และตรวจสอบความเรียบร้อยของเฟรมภาพจากการถ่ายทำใต้น้ำในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1014601 ควบคุมกล้องใต้น้ำในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ใช้กล้องใต้น้ำได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์
2. ควบคุมการทำงานของกล้องใต้น้ำได้ถูกต้องตรงตามคำสั่งของผู้กำกับภาพหรือผู้กำกับ
3. ดำเนินการถ่ายภาพด้วยกล้องใต้น้ำได้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้กำกับภาพในกรณีที่ได้รับมอบหมาย

1014602 ตรวจสอบความเรียบร้อยของเฟรมภาพจากการถ่ายทำใต้น้ำ

1. ระบุรายละเอียดของเฟรมภาพตามที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ
2. ระบุองค์ประกอบภาพที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ
3. ระบุสิ่งผิดปกติที่ปรากฏในเฟรมภาพ และองค์ประกอบภาพจากภาพที่ผู้กำกับภาพกำหนดไว้ได้ถูกต้องตามลักษณะที่ปรากฏ
4. แจ้งสิ่งผิดปกติที่ปรากฏในเฟรมภาพ และองค์ประกอบภาพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการควบคุมกล้องใต้น้ำในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ทักษะการดำเนินการถ่ายภาพด้วยกล้องใต้น้ำ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะกระแสน้ำ, น้ำขึ้นน้ำลง, คลื่น 3. ความรู้ด้านฟิสิกส์ของแสงใต้น้ำ 3.1. จำแนกลักษณะของแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์ 3.2. อธิบายทิศทางของแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์ 3.3. จำแนก และอธิบายลักษณะของการหักเหของแสง, การดูดกลืนสี และแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางของกล้อง และอุปกรณ์ใต้น้ำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดเตรียมบุคลากร และกล้อง และอุปกรณ์ Housing สำหรับการถ่ายทำใต้น้ำ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. แจ้งสิ่งผิดปกติที่ปรากฏในเฟรมภาพ และองค์ประกอบภาพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หมายถึง สิ่งผิดปกติ อย่างเช่น มีขาตั้งไฟโผล่ในฉาก มีฝุ่นหรือไอน้ำติดหน้าเลนส์ เลนส์เป็นฝ้า เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมงานการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ
กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องใต้น้ำ