หน่วยสมรรถนะ

เตรียมงานการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-5-040ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมงานการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างภาพใต้น้ำ (Underwater Camera Operators) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดเตรียมกล้อง และอุปกรณ์ Housing สำหรับการถ่ายทำใต้น้ำ สามารถจัดเตรียมบุคลากรสำหรับการถ่ายทำใต้น้ำ และกำหนดวิธีปฏิบัติงานของแผนกกล้องใต้น้ำได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1014501 จัดเตรียมกล้องและอุปกรณ์ Housing สำหรับการถ่ายทำใต้น้ำ

1. กำหนดชนิดของกล้องและอุปกรณ์ Housing ที่ต้องใช้ถ่ายทำในแต่ละฉากได้ถูกต้องตรงตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ
2. กำหนดจำนวนกล้อง และอุปกรณ์ Housing ที่ต้องใช้ถ่ายทำในแต่ละฉากได้ถูกต้องตรงตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ
3. ระบุขั้นตอนการตรวจความพร้อมของกล้อง และอุปกรณ์ Housingที่ต้องใช้ถ่ายทำในแต่ละฉากได้ถูกต้องตามหลักการของกล้อง และอุปกรณ์Housing
4. ตรวจความพร้อมของกล้อง และอุปกรณ์ Housing ที่ต้องใช้ถ่ายทำในแต่ละฉากได้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามขั้นตอน และเป็นไปตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ

1014502 จัดเตรียมบุคลากรสำหรับการถ่ายทำใต้น้ำ

1. ระบุคุณสมบัติของทีมงานแผนกกล้องใต้น้ำได้ถูกต้องตามลักษณะงาน
2. กำหนดจำนวนทีมงานแผนกกล้องใต้น้ำได้ถูกต้องตามลักษณะงาน
3. คัดเลือกทีมงานแผนกกล้องใต้น้ำได้ถูกต้องตามคุณสมบัติของทีมงานแผนกกล้องใต้น้ำ

1014503 กำหนดวิธีปฏิบัติงานของแผนกกล้องใต้น้ำ

1. กำหนดขอบเขตการทำงานของกล้องใต้น้ำได้ถูกต้องตามนโยบายของกองถ่ายทำภาพยนตร์
2. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของทีมงานแผนกกล้องใต้น้ำได้ถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายของกองถ่ายทำภาพยนตร์
3. ถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทีมงานแผนกกล้องใต้น้ำได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจัดเตรียมกล้อง และอุปกรณ์ Housing สำหรับการถ่ายทำใต้น้ำ 2. ทักษะการคัดเลือกทีมงานแผนกกล้องใต้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะกระแสน้ำ, น้ำขึ้นน้ำลง, คลื่น 3. ความรู้ด้านฟิสิกส์ของแสงใต้น้ำ 3.1. จำแนกลักษณะของแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์ 3.2. อธิบายทิศทางของแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์ 3.3. จำแนก และอธิบายลักษณะของการหักเหของแสง, การดูดกลืนสี และแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตาม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การเตรียมงานการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางของกล้อง และอุปกรณ์ใต้น้ำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดเตรียมบุคลากร และกล้อง และอุปกรณ์ Housing สำหรับการถ่ายทำใต้น้ำ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์ Housing ได้แก่ อุปกรณ์ใส่กล้องที่มิดชิด ปิดไม่ใช้น้ำไหลผ่านเข้าด้านในได้ ใช้สำหรับนำกล้องลงไปถ่ายใต้น้ำ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ
เตรียมงานการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ