หน่วยสมรรถนะ

เตรียมงานการใช้ สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-5-039ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมงานการใช้ สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างภาพสเตดิแคม (Steadicam Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมงานการใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์ สามารถจัดเตรียมกล้อง และสเตดิแคม (Steadicam) ที่ใช้ในการถ่ายทำ และจัดเตรียมบุคลากรสำหรับการใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์ กำหนดวิธีปฏิบัติงานของแผนกสเตดิแคม (Steadicam) รวมทั้งประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1014101 จัดเตรียมกล้อง และสเตดิแคม (Steadicam) ที่ใช้ในการถ่ายทำ

1. กำหนดชนิดของกล้องและสเตดิแคม (Steadicam) ที่ต้องใช้ถ่ายทำในแต่ละฉากได้ถูกต้องตรงตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ
2. กำหนดจำนวนกล้อง และสเตดิแคม (Steadicam) ที่ต้องใช้ถ่ายทำในแต่ละฉากได้ถูกต้องตรงตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ
3. ระบุขั้นตอนการตรวจความพร้อมของกล้อง และสเตดิแคม (Steadicam)ที่ต้องใช้ถ่ายทำ ในแต่ละฉากได้ถูกต้องตาม
4. ตรวจความพร้อมของกล้อง และสเตดิแคม (Steadicam) ที่ต้องใช้ถ่ายทำในแต่ละฉากได้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามขั้นตอน และเป็นไปตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ

1014102 จัดเตรียมบุคลากรสำหรับการใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุคุณสมบัติของทีมงานใช้สเตดิแคม(Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะงาน
2. กำหนดจำนวนทีมงานใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะงาน
3. คัดเลือกทีมงานใช้สเตดิแคม (Steadicam)ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามคุณสมบัติที่กำหนด

1014103 กำหนดวิธีปฏิบัติงานของแผนก สเตดิแคม (Steadicam)

1. กำหนดขอบเขตการทำงานของแผนกสเตดิแคม(Steadicam)ได้ถูกต้องตามนโยบายของกองถ่ายทำภาพยนตร์
2. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของทีมงานแผนกสเตดิแคม (Steadicam)ได้ถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายของกองถ่ายทำ ภาพยนตร์
3. ถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทีมงานแผนกสเตดิแคม (Steadicam)ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

1014104 ประสานงานภายนอกแผนกสเตดิแคม (Steadicam)

1. ให้คำปรึกษาเพื่อการสื่อความหมายภาพด้านสเตดิแคม (Steadicam) กับผู้กำกับภาพ หรือ ผู้กำกับได้
2. ชี้แจงเหตุผลการทำงานภายใต้ขีดจำกัดของ สเตดิแคม (Steadicam)ให้ผู้กำกับภาพหรือผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์รับทราบ
3. แนะนำแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายทำด้วยสเตดิแคม (Steadicam)ให้ผู้กำกับภาพ หรือผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์รับทราบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจำแนกประเภทกล้อง และอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง 2. ทักษะการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ทักษะทางการอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. ความรู้เกี่ยวกับกล้อง และอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเตรียมงานการใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูดและเขียนศัพท์เฉพาะทางของอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดเตรียมกล้อง และอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) รวมถึงการจัดเตรียมบุคลากรสำหรับการใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ตรวจความพร้อมของกล้อง และสเตดิแคม (Steadicam) หมายถึง ตรวจอาการชุดของอุปกรณ์พร้อมสำหรับการใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมงานการใช้ สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์
ควบคุมคุณภาพของภาพที่ใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน