หน่วยสมรรถนะ

จำแนก Housing และกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-5-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนก Housing และกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ (Assistant Underwater Camera Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในแผนกกล้อง สามารถจำแนกประเภท Housing และส่วนประกอบอุปกรณ์ Housing ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1014301 แยกประเภท Housing

1. จำแนกส่วนประกอบอุปกรณ์Housing ได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
2. จำแนกประเภทของอุปกรณ์ Housing ได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
3. อธิบายลักษณะของอุปกรณ์ Housing ได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง

1014302 แยกประเภทกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing

1. ระบุประเภทของกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับHousing ได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
2. อธิบายลักษณะของกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing ได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
3. อธิบายวิธีการใช้งานกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของกล้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการแยกประเภท Housing 2. ทักษะการแยกประเภทกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะกระแสน้ำ, น้ำขึ้นน้ำลง, คลื่น 3.ความรู้ด้านฟิสิกส์ของแสงใต้น้ำ 3.1 จำแนกลักษณะของแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์ 3.2 อธิบายทิศทางของแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์ 3.3 จำแนก และอธิบายลักษณะของการหักเหของแสง, การดูดกลืนสี และแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การจำแนก Housing และกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางของกล้อง และอุปกรณ์ใต้น้ำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแยกประเภท Housing และกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1.อุปกรณ์ Housing ได้แก่ อุปกรณ์ใส่กล้องที่มิดชิด ปิดไม่ให้น้ำไหลผ่านเข้าด้านในได้ ใช้สำหรับ นำกล้องลงไปถ่ายใต้น้ำ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนก Housing และกล้องที่สามารถใช้ร่วมกับ Housing
เตรียมงานการถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ