หน่วยสมรรถนะ

จำแนกอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-5-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจำแนกอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง สามารถแยกประเภท Steadicam และแยกส่วนประกอบอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูงได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1013701 แยกประเภทอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง

1. ระบุประเภทของอุปกรณ์สเตดิแคม(Steadicam) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. ระบุคุณสมบัติ และขีดความสามารถของอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
3. อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์

1013702 แยกส่วนประกอบของอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง

1. ระบุส่วนประกอบของอุปกรณ์สเตดิแคม(Steadicam) ได้ถูกต้อง
2. ระบุคุณสมบัติ และขีดความสามารถของส่วนประกอบของอุปกรณ์สเตดิแคม(Steadicam) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
3. อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์ 2. ทักษะการจำแนกส่วนประกอบของอุปกรณ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam)ขั้นสูง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงานหรือการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูดและเขียนศัพท์เฉพาะทางของอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง หมายถึง อุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ที่สามารถรองรับกล้องที่มีน้ำหนักมาก ๆ ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง
ดูแลรักษาอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน