หน่วยสมรรถนะ

กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-5-029ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการ ทำงานของแผนกกล้อง (Camera) วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และกำหนดแผนงานด้านความ ปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง (Camera) รวมทั้งสามารถถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง (Camera) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1013101 วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

1. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่ กองถ่ายทำกำหนด
3. กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด

1013102 ถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

1. ระบุแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กองถ่ายทำกำหนด
2. ชี้แจงแผนการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กองถ่ายทำกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ทักษะด้านการถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ทักษะด้านการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำเพื่อความปลอดภัย (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง (Camera) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง