หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-5-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง และการตรวจสอบความเรียบร้อยของเฟรมภาพ สามารถระบุรายละเอียด ระบุองค์ประกอบภาพ ระบุสิ่งผิดปกติที่ปรากฎในเฟรมภาพ และแจ้งสิ่งผิดปกติที่ปรากฎให้ผู้กำกับภาพ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1013001 ควบคุมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง

1. ใช้กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของกล้อง
2. ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของ
3. ควบคุมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ กล้องได้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้กำกับภาพหรือผู้กำกับ
4. ดำเนินการถ่ายภาพได้ถูกต้องตามคำสั่งของ ผู้กำกับภาพในกรณีที่ได้รับมอบหมาย

1013002 ตรวจสอบความเรียบร้อยของเฟรมภาพ

1. ระบุรายละเอียดของเฟรมภาพที่ผู้กำกับภาพกำหนดไว้ได้ถูกต้อง
2. ระบุองค์ประกอบภาพที่ผู้กำกับภาพกำหนดไว้ได้ถูกต้อง
3. ระบุสิ่งผิดปกติที่ปรากฏในเฟรมภาพ และองค์ประกอบภาพจากภาพที่ผู้กำกับภาพกำหนดไว้ได้ถูกต้อง
4. แจ้งสิ่งผิดปกติที่ปรากฏในเฟรมภาพ และองค์ประกอบภาพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการใช้กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ทักษะการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ความรู้ด้านเฟรมภาพ และองค์ประกอบภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องขั้นสูง และดำเนินการถ่ายภาพตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ รวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของเฟรมภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง หมายถึง กล้องถ่ายภาพยนตร์แบบดิจิทัล Super 35 mm กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ด้วย Film 16 mm, Super 35 mm หรือขนาดที่ใหญ่กว่า และสามารถปรับตั้งค่ากล้องต่าง ๆ ได้ถูกต้องตรงตามประเภทกล้อง 2. อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง อาทิเช่น หัว (Head), ขาตั้งกล้องประเภทต่างๆ, Follow Focus, Matte Box, Rod, Monitor Video Assist และ Magic Arm เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์
กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง