หน่วยสมรรถนะ

เตรียมงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-5-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ขั้นสูง และมีความสามารถในการจัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ รวมทั้งกำหนดวิธีปฏิบัติงานในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยการกำหนดขอบเขตการทำงานของทีมงาน จัดสรรทีมงาน และถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทีมงานแต่ละแผนกได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012901 จัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. จำแนกชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉากได้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ
2. กำหนดจำนวนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ ภาพยนตร์แต่ละฉากได้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ
3. ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ ภาพยนตร์แต่ละฉากได้ถูกต้องครบถ้วนตามประเภทของอุปกรณ์

1012902 กำหนดวิธีปฏิบัติงานในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุขอบเขตการทำงานของแต่ละแผนกได้ถูกต้องตามนโยบายของกองถ่ายทำภาพยนตร์
2. กำหนดขอบเขตการทำงานของทีมงานแต่ละแผนกได้ถูกต้องตามนโยบายของกองถ่ายทำภาพยนตร์
3. จัดสรรทีมงานแต่ละแผนกได้ถูกต้องตามนโยบายของกองถ่ายทำภาพยนตร์
4. ถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทีมงานแต่ละแผนกได้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1.ความรู้เกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2.ความรู้เกี่ยวกับขอบเขตการทำงานของแต่ละตำแหน่งในแผนก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเตรียมงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดสรรอุปกรณ์ และทีมงานที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ รวมถึงการกำหนดวิธีปฏิบัติงานและขอบเขตในการทำงานถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง อุปกรณ์ของแผนกกล้อง แผนกไฟ แผนกกริป และแผนกริก ที่จะต้องใช้ในแต่ละฉาก หรือแต่ละการถ่ายทำในแต่ละครั้ง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์