หน่วยสมรรถนะ

จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-5-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และมีความสามารถในการจำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง สามารถแยกส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012101 แยกประเภทกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง

1. ระบุประเภทของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
2. อธิบายลักษณะของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
3. อธิบายวิธีการใช้งานกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของกล้อง

1012102 แยกส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง

1. อธิบายลักษณะของส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
2. อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของกล้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการแยกประเภทกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง 2. ทักษะการแยกส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ทางด้านกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง อาทิ กล้อง Camera cinema เช่น Arri Alexa เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์
จำแนกอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน