หน่วยสมรรถนะ

จัดการการทำงานในแผนกกริป (Grip)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-4-078ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการทำงานในแผนกกริป (Grip)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างกริป (Key Grip) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถกำหนดแผนการดำเนินงานในแผนกกริป (Grip) ได้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ สามารถจัดการการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ตามคำสั่งผู้กำกับภาพ และประสานการทำงานของแผนกกริป (Grip)กับแผนกภายนอกได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030801 จัดการทำงานภายในแผนกกริป (Grip)

1. กำหนดแผนการดำเนินงานในแผนกกริป(Grip) ได้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ
2. กำหนดพื้นที่การทำงานของทีมงาน ในแต่ละพื้นที่ถ่ายทำได้ถูกต้องตรงตามแผนที่กำหนด
3. เตรียมการทำงานแผนกริป (Grip) ในพื้นที่การทำงานที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องตรงตามแผนที่กำหนด
4. ตรวจเช็คการทำงานของทีมงานในแผนกกริป (Grip) ได้ถูกต้องตรงตามแผนที่กำหนด

1030802 จัดการการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ

1. ระบุประเภทอุปกรณ์กริป(Grip) ที่จะทำการติดตั้งได้ถูกต้องตามผู้กำกับภาพกำหนด
2. ระบุตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องตาม ผู้กำกับภาพกำหนด
3.ถ่ายทอดรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามลักษณะงานการติดตั้งที่กำหนด

1030803 ประสานการทำงานของแผนกกริป (Grip) กับแผนกภายนอก

1. ประสานงานกับแผนกกล้องในการติดตั้งอุปกรณ์กริป(Grip) ร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตรงตามสถานการณ์การถ่ายทำในแต่ละฉาก
2. ประสานงานการเลือกใช้อุปกรณ์กริป (Grip) กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามลักษณะการถ่ายทำในแต่ละฉาก

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวางแผนการดำเนินงานในแผนกกริป (Grip) 2. ทักษะการประสานงานภายใน และภายนอกแผนกประสานงาน 3. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานของแผนกริป (Grip) 2. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของการถ่ายทำภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การจัดการการทำงานในแผนกกริป (Grip) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการทำงานภายในแผนกกริป (Grip) จัดการการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ และประสานการทำงานของแผนกกริป (Grip) (ข) คำอธิบายรายละเอียด -

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการการทำงานในแผนกกริป (Grip)