หน่วยสมรรถนะ

จัดการการทำงานแผนกไฟ

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-4-063ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการการทำงานแผนกไฟ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแสง (Gaffer) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการทำงานภายในแผนกไฟ โดยการกำหนดแผนการดำเนินงานในแผนกไฟ (Lighting) กำหนดพื้นที่การทำงานของทีมงาน และตรวจเช็คการทำงานของทีมงานในแผนกได้ถูกต้องตรงตามแผนที่กำหนด รวมทั้งประสานการทำงานของแผนกไฟ (Lighting) กับแผนกภายนอก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021301 จัดการทำงานภายในแผนกไฟ

1. กำหนดแผนการดำเนินงานในแผนกไฟได้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ
2. กำหนดพื้นที่การทำงานของทีมงาน ในแต่ละพื้นที่ถ่ายทำได้ถูกต้องตรงตามแผนที่กำหนด
3. เตรียมการทำงานแผนกไฟในพื้นที่การทำงานที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องตรงตามแผนที่กำหนด
4. ตรวจเช็คการทำงานของทีมงานในแผนกได้ถูกต้องตรงตามแผนที่กำหนด

1021302 ประสานการทำงานของแผนกไฟกับแผนกภายนอก

1. ประสานงานกับแผนกGenerator Operator ในการปรับกำลังไฟฟ้าได้ถูกต้องตรงตามสถานการณ์การถ่ายทำในแต่ละฉาก
2. ประสานงานด้านการจัดแสงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตรงตามสถานการณ์การถ่ายทำในแต่ละฉาก

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เรื่องการจัดแสงในงานภาพยนตร์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการจัดการทำงานภายในแผนกไฟ (Lighting) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดการการทำงานแผนกไฟ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการกำหนดแผนการดำเนินงานในแผนกไฟ (Lighting) กำหนดพื้นที่การทำงานของทีมงานในแผนกไฟ (Lighting) (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. กำหนดพื้นที่การทำงานของทีมงาน หมายถึง การจัดสรรพื้นที่การทำงานในสถานที่ถ่ายทำเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้อุปกรณ์ และจัดแสงได้อย่างรวดเร็ว

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการงานจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ