หน่วยสมรรถนะ

จัดการงานจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-4-062ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการงานจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแสง (Gaffer) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการงานจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ สามารถกำหนดค่าของการจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ วางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟและอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และควบคุมงานจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021201 กำหนดค่าของการจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุลักษณะของแสงสำหรับการถ่ายทำได้ถูกต้องตามการออกแบบแสง
2. กำหนดค่าการวัดแสงสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะของแสงที่ถูกออกแบบ
3. กำหนดค่าอุณหภูมิของแสงสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะของแสงที่ถูกออกแบบ
4. กำหนดค่า contrast สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะของแสงที่ถูกออกแบบ

1021202 วางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟและอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์

1. กำหนดประเภทของอุปกรณ์ไฟและอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะของแสงที่ถูกออกแบบ
2. กำหนดจำนวนของอุปกรณ์ไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะของแสงที่ถูกออกแบบ
3. กำหนดทิศทางการติดตั้งอุปกรณ์ไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะของแสงที่ถูกออกแบบ

1021203 ควบคุมงานจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ถ่ายทอดรูปแบบการจัดแสงสำหรับการถ่ายทำให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถูกต้องตามลักษณะของแสงที่ถูกออกแบบ
2. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟได้ถูกต้องตามแผนการติดตั้งที่กำหนด
3. ตรวจสอบการวัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. ตรวจสอบการวัดอุณหภูมิแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เรื่องการจัดแสงในงานภาพยนตร์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ 2.ทักษะการควบคุมงานจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) 2. ค่าของการจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ อาทิเช่น ค่าวัดแสง ค่าอุณหภูมิสี เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดการงานจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการกำหนดค่าของการจัดแสง และวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. กำหนดค่าการวัดแสงสำหรับถ่ายทำ หมายถึง การตั้งค่า Frame Rate, ISO เพื่อการวัดแสงที่ถูกต้อง และเที่ยงตรง เป็นต้น 2. กำหนดค่าอุณหภูมิของแสงสำหรับถ่ายทำ หมายถึง การตั้งค่าอุณหภูมิแสงเพื่อให้ได้อุณหภูมิแสงที่ ถูกต้องตามอารมณ์ของภาพยนตร์ 3. กำหนดค่า contrast สำหรับถ่ายทำ หมายถึง การกำหนดความมืดความสว่างของภาพเพื่อสร้างบรรยากาศในฉากภาพยนตร์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)
จัดการการทำงานแผนกไฟ