หน่วยสมรรถนะ

กำหนดไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-4-061ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแสง (Gaffer) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) โดยสามารถเลือกไฟถ่ายทำภาพยนตร์และเลือกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ได้ถูกต้องตามลักษณะการถ่ายทำ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021101 เลือกไฟถ่ายทำภาพยนตร์

1. แยกประเภทไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามคุณสมบัติของอุปกรณ์ไฟ
2. ระบุคุณสมบัติ และวิธีการใช้งานของไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทและชนิดของอุปกรณ์ไฟ
3. กำหนดประเภทไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะการถ่ายทำ
4. กำหนดจำนวนไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้อง ตามลักษณะการถ่ายทำ
5. เลือกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ

1021102 เลือกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

1. แยกประเภทอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ได้ถูกต้องตามคุณสมบัติของอุปกรณ์
2. ระบุคุณสมบัติ และวิธีการใช้งานของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ได้ถูกต้องตามประเภทและชนิดของอุปกรณ์
3. กำหนดประเภทอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) ได้ถูกต้องตามลักษณะการถ่ายทำ
4. กำหนดจำนวนอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) ได้ถูกต้องตามลักษณะการถ่ายทำ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการจำแนกประเภทไฟถ่ายทำภาพยนตร์ 2.ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการเลือก และกำหนดไฟถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) (ข) คำอธิบายรายละเอียด -

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการงานจัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์