หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำ

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-4-039ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ (Assistant Underwater Camera Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำ โดยสามารถตั้งค่าจุดโฟกัส (Mark Focus) ของกล้องใต้น้ำ และปรับความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1014401 ตั้งค่าจุดโฟกัส (Mark Focus) ของกล้องใต้น้ำ

1. ระบุตำแหน่งจุดโฟกัสของภาพได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้กำกับกำหนด
2. วัดระยะจุดการแสดงของนักแสดงใต้น้ำได้ถูกต้องตรงตามจุดโฟกัส (MarkFocus) ที่กำหนด

1014402 ปรับความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำ

1. ระบุความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้กำกับกำหนด
2. ปรับความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำได้ถูกต้องตรงตามจุดโฟกัส(Mark Focus) ที่กำหนด
3. ปรับระยะชัด Dome / Flat Port ได้อย่างถูกต้องตรงตามจุดโฟกัส(Mark Focus)

1014403 ตรวจสอบภาพจากกล้องใต้น้ำ

1. ตรวจเช็คภาพที่บันทึกไปแล้ว(Playback) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานแผนกกล้องใต้น้ำ
2. ตั้งค่าต่างๆ ในตัวกล้องขณะอยู่ใต้น้ำได้อย่างถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการตั้งค่าจุดโฟกัส (Mark Focus) ของกล้องใต้น้ำ 2. ทักษะการปรับความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำ 3. ทักษะการตรวจสอบภาพจากกล้องใต้น้ำ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะกระแสน้ำ, น้ำขึ้นน้ำลง, คลื่น 3. ความรู้ด้านฟิสิกส์ของแสงใต้น้ำ 3.1 จำแนกลักษณะของแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์ 3.2 อธิบายทิศทางของแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์ 3.3 จำแนก และอธิบายลักษณะของการหักเหของแสง, การดูดกลืนสี และแสงใต้น้ำได้ถูกต้องตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องใต้น้ำ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูดและเขียนศัพท์เฉพาะทางของกล้องและอุปกรณ์ใต้น้ำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการตั้งค่าจุดโฟกัส (Mark Focus) ปรับความชัด (Focus) และตรวจสอบภาพของกล้องใต้น้ำ (ข) คำอธิบายรายละเอียด -

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง