หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการติดตั้ง สเตดิแคม (Steadicam)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-4-034ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการติดตั้ง สเตดิแคม (Steadicam)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถขนย้าย และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ได้ถูกต้องตามตำแหน่ง และหลักการทำงานของอุปกรณ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1013901 ขนย้ายอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam)

1. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้ายอุปกรณ์สเตดิแคม(Steadicam) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อวิธีการใช้งานอุปกรณ์
2. ระบุขั้นตอนและข้อควรระวังในการขนย้ายอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam)ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ
3. ตรวจจำนวนอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งงาน
4. ขนย้ายอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

1013902 ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam)

1. ระบุตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์สเตดิแคม(Steadicam) ได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน
2. ติดตั้งกล้องกับสเตดิแคม (Steadicam) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของอุปกรณ์
3. ปรับความสมดุลกล้อง (Balance) กับสเตดิแคม(Steadicam) ได้ถูกต้อง ตามตรงตามประเภทอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) 2. ทักษะทางการขนย้ายอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) 2. ความรู้เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการติดตั้งสเตดิแคม (Steadicam) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูดและเขียนศัพท์เฉพาะทางของอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการขนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ปรับความสมดุลกล้อง (Balance) กับสเตดิแคม (Steadicam) หมายถึง ปรับกล้องไม่ให้เอียงไปซ้ายขวา หรือโยกไปหน้าหลังของอุปกรณ์กล้องจะต้องตั้งตรงกับก้านจับ Steadicam

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)
ดำเนินการติดตั้ง สเตดิแคม (Steadicam)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน