หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-4-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) และสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) เพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ถ่ายทำอื่น ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) เบื้องต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1013801 เตรียมอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) เพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ถ่ายทำอื่น

1. คัดแยกอุปกรณ์สเตดิแคม(Steadicam) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
2. จัดเรียงอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

1013802 ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) เบื้องต้น

1. ระบุวิธีการตรวจสภาพของอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) เบื้องต้นได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) เบื้องต้นได้ถูกต้องตาม ขั้นตอนที่กำหนด
3. ตรวจเช็คจำนวนอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
4. รายงานสภาพชำรุดเสียหายของอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ให้หัวหน้างานรับทราบเพื่อดำเนินการส่งซ่อม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการเตรียมอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) 2. ทักษะการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูดและเขียนศัพท์เฉพาะทางของอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดเตรียม และตรวจความพร้อมอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) เบื้องต้น (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) หมายถึง อุปกรณ์รองรับกล้องที่ใช้ในการถ่าย (Track) ติดตามตัวละครขณะตัวละครเคลื่อนที่ หรือเดินในฉากต่าง ๆ 2. ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) เบื้องต้น หมายถึง ตรวจอาการชุดของอุปกรณ์พร้อมสำหรับการใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
จัดเตรียมอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน