หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-4-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องตามหลักความปลอดภัย โดยระบุขั้นตอนการทำงาน ถ่ายทอดขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบการดูแลการทำงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของแผนกกล้อง รวมทั้งสามารถตรวจติดตามความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012801 กำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

1. ระบุขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกล้องก่อน และหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. ถ่ายทอดขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกล้องให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
3. ตรวจสอบการดูแลการทำงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของแผนกกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด

1012802 ตรวจติดตามความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

1. ดำเนินการตรวจติดตามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทีมงานหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. รายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกล้องให้กับหัวหน้างานได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กองถ่ายทำกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รู้จักข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดูแลรักษากล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์
ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน